Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 614998
Proposta de resolució definitiva de 10 de desembre de 2021 de la directora general de Serveis Socials de concessió de les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 30 d'octubre de 2021 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 28 d'octubre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre societats, corresponent a l'any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022.

2. Dins el termini previst en el punt 7.1 de la convocatòria , les entitats que s'indiquen en l'annex d'aquesta proposta de resolució han presentat una sol·licitud de subvenció per finançar projectes i actuacions d'entitats sense ànim de lucre destinats a cobrir les necessitats bàsiques de persones i famílies en situació de precarietat econòmica a fi de reduir les situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social.

3. El personal del Servei de Serveis Socials de la Direcció General de Serveis Socials ha revisat la documentació de les sol·licituds presentades i ha comprovat que s'adapten a l'objecte que disposa el punt 1 de la convocatòria i que les entitats compleixen els requisits que estableix el punt 3.

4. En data 26 de novembre de 2021 s'ha aprovat l'informe tècnic que fonamenta la proposta provisional de concessió de subvencions. Aquest informe inclou les sol·licituds aprovades.

5. D'acord amb el punt 2.1 de la convocatòria, l'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de sis-cents vuitanta-vuit mil cent vuitanta-un euros amb quaranta-vuit cèntims (688.181,48 €), amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313E01.48000.00 FF 21073 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a l'exercici 2021.

La distribució del crèdit es farà atenent les modalitats i els criteris següents:

a. Modalitat 1. Projectes de distribució d'aliments entre les entitats dedicades al repartiment d'aliments: 300.000,00 €.

b. Modalitat 2. Projectes de repartiment d'aliments i/o productes de primera necessitat que atenen usuaris d'un o més municipis: 308.181,48 €.

c. Modalitat 3. Projectes de menjadors socials: 80.000,00 €.

6. El punt 6 de la convocatòria estableix la determinació de l'import de la subvenció, fixant les següents fórmules:

a. Modalitat 1

Import concedit = 300.000,00 € (crèdit disponible) / nombre de sol·licituds

L'import màxim subvencionable per a cada entitat és de 150.000,00 €.

 

b. Modalitat 2

Import concedit = 308.181,48 € (crèdit disponible) / nombre de sol·licituds

L'import màxim subvencionable per a les entitats que atenen usuaris en un sol municipi és de 40.000,00 €.

L'import màxim subvencionable per a les entitats que atenen usuaris en més d'un municipi és de 50.000,00 €.

 

c. Modalitat 3

Import concedit = 80.000,00 € (crèdit disponible) / nombre de sol·licituds

L'import màxim subvencionable per a cada entitat és de 40.000,00 €.

7. D'acord amb el punt 9.3 de la convocatòria, si la suma dels imports sol·licitats per totes les sol·licituds presentades a la convocatòria que compleixin els requisits establerts en el punt 3 no supera l'import màxim previst en el punt 2, s'ha d'atorgar a les entitats el 100 % de l'import sol·licitat, sempre que sigui inferior al 100 % del cost total del projecte.

8. En data 30 de novembre de 2021 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'apartat 10.3 de la convocatòria, la proposta de resolució provisional de la directora general de Serveis Socials de concessió de les sol·licituds presentades a la convocatòria d'ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre societats, corresponent a l'any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022 de data 26 de novembre de 2021. Atès que, d'acord amb el punt 9.3 de la convocatòria, no s'ha superat l'import màxim previst en el punt 2, l'import a concedir a les entitats ha de ser del 100 % de l'import sol·licitat; a excepció dels casos que l'import sol·licitat és igual al cost total del projecte en què l'import a concedir ha de ser menor al 100 % de l'import sol·licitat.

9. Ha transcorregut el termini de cinc dies hàbils per presentar-hi al·legacions a la proposta provisional sense que cap entitat les hagi presentat.

10. Segons l'apartat 10.4 de la convocatòria, una vegada finalitzat el tràmit d'audiència i revisades les al·legacions presentades, l'òrgan instructor del procediment ha de formular una proposta de resolució definitiva perquè en un termini de dos dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els interessats comuniquin l'acceptació o la renúncia a la proposta de resolució. En tot cas, es considera que l'entitat beneficiària accepta la proposta de resolució si no manifesta el contrari en el termini de dos dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat. En cas que l'import de la subvenció proposada sigui igual a l'import sol·licitat es pot prescindir d'aquest tràmit.

11. S'ha comprovat, de conformitat amb el que disposa el punt 4.1 de la convocatòria de subvencions, en relació amb l'article 11.f del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que les entitats proposades per la concessió de la subvenció es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

12. L'Acord del Consell de Govern de data 25 d'octubre de 2021 estableix que, d'acord amb el punt 11 de la convocatòria, els pagaments que es deriven d'aquest expedient es faran de manera anticipada i seran del 100% de l'import de la subvenció, d'acord amb l'article 37.2 del TRLS. També eximeix les entitats de presentar aval bancari per la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb el que preveu l'article 25 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

2. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que en l'article 3 estableix que els objectius de les polítiques socials són, entre d'altres, prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social. Així mateix, l'article 4 disposa, entre els principis rectors, el d'universalitat i igualtat, pel qual els serveis públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis socials i l'ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia distributiva.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer). Dins aquesta estructura, i sota la direcció del Govern, s'inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de la qual depèn la Direcció General de Serveis Socials i li atribueix les competències, entre d'altres, de gestió dels programes de serveis socials i de foment de programes d'inclusió social.

7. L'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

8. La Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 28 d'octubre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre societats, corresponent a l'any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022.

 

Proposta de resolució definitiva

Propòs a la consellera d'Afers Socials i Esports que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió de les subvencions sol·licitades a favor de les entitats i pels imports que consten en l'annex d'aquesta proposta de resolució definitiva. El període d'execució de les activitats està comprés entre dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de 2022.

2. Autoritzar i disposar una despesa a favor de les entitats i pels imports que consten en l'annex, per executar projectes i actuacions destinats a cobrir les necessitats bàsiques de persones i famílies en situació de precarietat econòmica a fi de reduir les situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social amb càrrec a la partida 17401.313E01.48000.00 FF 21073 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2021.

3. L'Acord de Consell de Govern de data 25 de d'octubre de 2021 i l'apartat 11 de la convocatòria estableixen que els pagaments que es deriven d'aquest expedient es faran de manera anticipada, eximint les entitats de presentar aval bancari per la quantitat que se li anticipa.

4. Informar les entitats beneficiàries que:

- El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà de conformitat amb el que disposa el punt 11 de la convocatòria.

- La justificació de la subvenció concedida s'efectuarà de conformitat amb el que disposen els punts 12 i 13 de la convocatòria.

5. Atorgar a les entitats interessades un termini de dos dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta proposta de resolució definitiva, per comunicar l'acceptació o la renúncia a la proposta de resolució. En tot cas, es considera que l'entitat beneficiària accepta la proposta de resolució si no manifesta el contrari en el termini de dos dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat.

6. Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta proposta de resolució.

 

Palma, 10 de desembre de 2021

La directora general de Serveis Socials

Teresa Vallespir Acosta

 

ANNEX

Projectes aprovats i estimació definitiva d'adjudicació de subvenció

 

Exp.

Entitat

NIF

Modalitat

Projecte

Número de CONCE

Cost projecte

Import sol·licitat

Import total adjudicat

01/2021 GA IRPF

Asociación Mallorca Sense Fam

G57632234

2

Ajuda amb entrega d'aliments a les famílies necessitades

2021/22283

50.000,00 €

50.000,00 €

49.999,99 €

02/2021 GA IRPF

Càritas Diocesana de Menorca

R0700070F

2

Servei d'aliments de Càritas Menorca

2021/22285

53.144,07 €

50.000,00 €

50.000,00 €

03/2021 GA IRPF

Asociación Zaqueo

G07929672

3

Menjador social  Zaqueo

2021/22286

30.000,00 €

30.000,00 €

29.999,99 €

04/2021 GA IRPF

Fundació d'ajuda integral a les persones Monti-sion Solidària

G57999963

2

Aliments i solidaritat

2021/22287

55.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

05/2021 GA IRPF

Fundación Banco de Alimentos de Mallorca

G57152639

1

Garantía de alimentos para el 2022

2021/22288

150.000,00 €

150.000,00 €

149.999,99 €

06/2021 GA IRPF

Creu Roja Espanyola a les Illes Balears

Q2866001G

1

Ayuda básica de alimentos y productos de higiene

2021/22290

150.000,00 €

150.000,00 €

149.999,99 €

07/2021 GA IRPF

Cáritas Diocesana de Ibiza

R0700071D

2

Reparto de alimentos

2021/22291

40.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

08/2021 GA IRPF

Associació Tardor

G57837981

3

Comedor Tardor

2021/22292

47.476,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

09/2021 GA IRPF

AAVV Bons Aires Arxiduc

G57154965

2

Ningún hogar sin alimentos

2021/22293

33.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

10/2021 GA IRPF

Càritas Diocesana de Mallorca

R0700067B

2

Cobertura d'aliments i productes primera necessitat

2021/22295

51.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

11/2021 GA IRPF

SOS Mamas Baleares

G57819179

2

Distribución de alimentos

2021/22296

70.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €