Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 614650
Aprovació definitiva pressupost 2022 Pla estratègic de subvencions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per donar compliment al que disposa l´article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el pla estratègic de subvencions, inicialment aprovat pel Ple de la corporació en sessió extraordinària en data 18 de novembre de 2021, publicat al BOIB nº 160 de data 20 de novembre de 2021, i transcorregut el termini d´exposició al públic reglamentàriament establert, queda aprovat definitivament.

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

PREÀMBUL

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, suposa un pas més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la transparència que, juntament amb la gran varietat d'instruments que s'articulen en la Llei, redunda de manera directa en un increment dels nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública destinat a subvencionar.

En aquest sentit, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les distorsions i interferències que poguessin afectar el mercat, a més de facilitar la complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents administracions públiques evitant qualsevol tipus de solapament.

Per millorar l'eficàcia, es preveu en la legislació que s'elabori un pla estratègic de subvencions de caràcter anual i amb caràcter previ al naixement de les subvencions.

Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla estratègic de subvencions l'articulat del qual figura a continuació.

ARTICLE 1.  

L'establiment de subvencions per aquest Ajuntament durant l'exercici 2022 s'ajustarà al que preveu el present Pla.

ARTICLE 2.

L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les consignacions corresponents en els pressupostos municipals de cada any i l'aprovació de les ordenances que continguin les bases reguladores de la concessió.

ARTICLE 3.

L'establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, de manera que les consignacions pressupostàries que s'aprovin i les bases reguladores de la seua concessió s'han d'acomodar en cada moment a aquests objectius.

ARTICLE 4.

L'aprovació del Pla estratègic de subvencions no suposa la generació de cap dret en favor dels potencials beneficiaris, que no poden exigir indemnització o compensació en cas que el Pla no es porti a la pràctica en els seus propis termes i que es regirà per la signatura del corresponent conveni (si escau).

 

CAPÍTOL II. BENEFICIARIS I MATÈRIES EN LES QUALS S'ESTABLIRAN SUBVENCIONS

ARTICLE 5.

L'Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

 

ARTICLE 6.

L'Ajuntament establirà anualment subvencions a les àrees de la seva competència i que s'han de desglossar en:

Grup 13. Seguretat i mobilitat ciutadana.

• Grup 15. Habitatge i urbanisme.

• Grup 16. Benestar comunitari.

• Grup 17. Medi ambient.

• Grup 23. Serveis socials.

• Grup 24. Foment de l'ocupació.

• Grup 32. Educació.

• Grup 33. Cultura.

• Grup 34. Esport.

• Grup 41. Agricultura, ramaderia i pesca.

• Grup 43. Comerç, turisme i PIMES.

• Grup 45. Infraestructura.

• Grup 91. Òrgans de govern.

• Grup 92. Serveis de caràcter general.

• Grup 94. Transferències a altres administracions públiques.

En el capítol III podran trobar un desglossament ampliat d'aquest llistat amb identificació del beneficiari, aplicació pressupostària, import màxim previst, objectius, procediment, termini d'activitat i finançament.

L'elaboració d'aquest article parteix de les accions que tradicionalment s'han desenvolupat per part de l'Ajuntament. No obstant això, sempre que es motivin les raons de la seva creació es podran elaborar més accions, ja sigui per subvenció de concurrència competitiva o concessió directa.

 

CAPÍTOL III. SUBVENCIONS

ARTICLE 7. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

GRUP 13. SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.

Documents adjunts