Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

SINDICATURA DE COMPTES

Núm. 612521
Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2021 corresponent al personal funcionari al servei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

En la Relació de llocs de treball de l'SCIB, la versió consolidada de la qual va ser publicada en el BOIB núm. 85, de 13 de juliol de 2017, i que ha estat modificada per l'Acord del Consell de 19 de juny de 2019 (BOIB núm. 84, de 25 de juny de 2019), estan prevists llocs de treball vacants i dotats pressupostàriament.

Fonaments de dret

  1. L'article 70.1 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, disposa que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés han de ser objecte d'oferta d'ocupació pública, o a través d'un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal.

  2. L'article 28.2 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, disposa que el personal al servei de la Sindicatura es regeix pel que estableixen aquesta Llei i el Reglament de règim interior, i en allò que no s'hi disposa, li és aplicable el règim establert amb caràcter general per al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  3. L'article 47 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que constitueix l'oferta d'ocupació pública el conjunt de places vacants de personal funcionari i de personal laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura de les quals resulta necessària i no és possible amb el personal existent; ha d'indicar el cos, l'escala i l'especialitat o el nivell i la categoria professional a la qual corresponguin les places vacants i l'illa de destinació.

  4. L'article 19 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021, regula la taxa de reposició d'efectius a la qual s'ha de subjectar la incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic, que ha de ser amb caràcter general del 100 %.

  5. Per calcular aquesta taxa, el percentatge màxim autoritzat s'ha d'aplicar sobre la diferència entre el nombre d'empleats fixos que, durant l'exercici pressupostat anterior, varen deixar de prestar serveis i el nombre d'empleats fixos que s'haurien incorporat en l'exercici de referència, per qualsevol causa, excepte els procedents d'ofertes públiques d'ocupació, o reingressats des de situacions que no suposin la reserva de llocs de treball.

  6. L'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021 corresponent al personal funcionari al servei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va ser negociada en la sessió de dia 11 de novembre de 2021 de la Mesa de Negociació de l'SCIB.

  7. L'article 16.k de la Llei 4/2004 disposa que correspon al Consell aprovar l'oferta pública d'ocupació.

Per tot això, en la sessió de 13 de desembre de 2021, el Consell de la Sindicatura

Acorda

1. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021 corresponent al personal funcionari al servei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears:

       Cos                       Subgrup         Lloc de treball           Nombre de places

Cos d'auditors                  A1                   Auditor/a                    3 (Mallorca)

2. Disposar que la convocatòria corresponent al procés selectiu d'aquestes places s'ha de publicar en el termini improrrogable de tres anys comptadors des de la data de la publicació d'aquest Acord, i ha de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

3. Les places corresponents a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021 es poden acumular a les que puguin correspondre a exercicis posteriors per tramitar-les en una única convocatòria.

4. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.                      

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (14 de desembre de 2021)

El síndic major

Joan Rosselló Villalonga