Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

SINDICATURA DE COMPTES

Núm. 614742
Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball de personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

  1. Mitjançant la Resolució del síndic major es va publicar en el BOIB núm. 85, de 13 de juliol de 2017, la Relació consolidada de llocs de treball de personal funcionari i de personal laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, que va ser modificada per l'Acord del Consell de 19 de juny de 2019 (BOIB núm. 84, de 25 de juny de 2019).

  2. Per tal d'adaptar la Relació de llocs de treball de l'SCIB a les necessitats reals de la institució, es considera convenient modificar el lloc de treball de cap de negociat II; concretament, les funcions, la forma de provisió i els requisits per ocupar-lo.

  3. Aquesta modificació va ser negociada en la sessió de dia 11 de novembre de 2021 de la Mesa de Negociació de l'SCIB.

Fonaments de dret

  1. L'article 71 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears disposa que la Sindicatura de Comptes ha d'aprovar una relació de llocs de treball permanents, que n'ha d'incloure la denominació i les característiques essencials, les retribucions i els requisits per proveir-los, inclòs el nivell de coneixements de llengua catalana que els correspongui. Aquesta relació de llocs de treball s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  2. L'article 16.k de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, estableix que correspon al Consell aprovar la relació de llocs de treball de la Sindicatura.

Per tot això, en la sessió de 13 de desembre de 2021, el Consell de la Sindicatura

Acorda

  1. Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball de personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, que s'adjunta com annex d'aquest Acord.

  2. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.              

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (16 de desembre de 2021)

El síndic major

Joan Rosselló Villalonga

 

ANNEX Modificació de la Relació de llocs de treball de personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

Allà on diu:

Denominació i funcions

Cap de negociat II

Funcions:

Assistència i suport als membres del Consell, control de visites i trucades telefòniques.

Seguiment de les relacions externes, en especial amb el Tribunal de Comptes i els altres OCEX.

Protocol i relacions públiques de l'SCIB.

Organització de l'assistència dels membres del Consell a actes institucionals, congressos, conferències i altres desplaçaments.

Col·laboració en les tasques de caràcter administratiu i maneig d'equips informàtics.

Totes aquelles que li encomanin els membres del Consell.

 

NL

DT

GR

CD

CE

FP/I

AA

AC

AP

CP

OBS

NC

1

1

C1/C2

19

(8)

C

SC

AD/AUX

TA

TC

RDT

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DD

 

Requisits

Acreditar experiència com a funcionari en més d'una de les àrees descrites en les funcions.

Ha de dir:

Denominació i funcions

Cap de negociat II

Funcions:

Funcions de secretaria personal dels alts càrrecs.

Protocol i relacions publiques de l'SCIB.

Tasques derivades de l'assistència dels alts càrrecs i del personal a actes institucionals, congressos, conferències, activitats formatives i altres desplaçaments.

Tasques de caràcter administratiu i maneig d'equips informàtics.

Publicació de continguts en el portal web, el portal de transparència i la seu electrònica.

Preparació i enviament dels informes i altres documents de l'SCIB per editar i imprimir.

Totes les que li encomanin els membres del Consell

 

NL

DT

GR

CD

CE

FP/I

AA

AC

AP

CP

OBS

NC

1

1

C1/C2

19

(8)

LD

SC

AD/AUX

TA

TC

RDT

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DD

 

Requisits

Acreditar experiència com a funcionari en llocs de treball de secretaria personal d'alts càrrecs i en dues de la resta de les àrees descrites en les funcions.

Taula de codis:

 

 

Denominació

NL

 

Nombre de llocs de feina

DT

 

Dotacions

GR

 

Grup

CD

 

Complement de destinació

CE

 

Complement específic

 

(8)

14.385,84€

FP/I

 

Forma de provisió / ingrés

 

LD

Lliure designació

 

C

Concurs

AA

 

Adscripció administrativa

 

SC

Sindicatura de Comptes

AC

 

Adscripció cossos

 

AD

Administratiu

 

AUX

Auxiliar

AP

 

Administració de procedència

 

TA

Totes les administracions

CP

 

Cos de procedència

 

TC

Tots els cossos o escales del grup o grups

OBS

 

Observacions

 

RDT

Rendiment i dificultat tècnica

 

IN

Incompatibilitat

 

HDE

Horari i dedicació especial

 

DD

Disponibilitat i desplaçament

NC

 

Nivell de català