Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

Núm. 606004
PalmaActiva.- Aprovació de la Relació de Llocs de Treball del personal de PalmaActiva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma, en sessió de dia 17 de novembre de 2021, aprovà el següent acord:

“PRIMER.- Aprovar la Relació de llocs de treball del personal laboral de PalmaActiva adjuntada com annex I al present acord, del qual en forma part.

SEGON.- Aprovar l'Organigrama de l'organització dels llocs de treball, que s'adjunta com annex II al present acord, del qual en forma part.

TERCER.- Aprovar el Catàleg de funcions en el qual es recullen les funcions genèriques dels grups professionals i les funcions específiques del llocs de treball, que s'adjunten com annex III al present acord, del qual en formen part.

QUART.- Aprovar el document Fitxes de llocs de feina, en el qual es relacionen i detallen les característiques dels 19 llocs en els quals s'ordenen els llocs de treball de PalmaActiva, que s'ajunta com a annex IV, del qual en formen part.

CINQUÈ.- Aprovar la Fitxa del lloc de feina de gerent, adjuntada com annex V al present acord, del qual en forma part.

SISÈ.- Aprovar la iniciació de les tasques necessàries per a la implantació del Registre de Personal a PalmaActiva, que es durà a terme amb la comprovació prèvia de la documentació requerida per a l'ocupació dels llocs de treball. El registre es realitzarà mitjançant el programa informàtic de' Ajuntament de Palma.

SETÈ.- Publicar el contingut de l'acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la pàgina web del PalmaActiva i al portal de transparència de l‘Ajuntament de Palma.”

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà d'haver-se publicat aquest acord. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre d'aquest Organisme o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre abans esmentada i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

 

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, segons les competències determinades als articles 8 i 10 de la llei 29/98, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà d'haver-se publicat aquest acord. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que considereu pertinent.

 

Palma, 3 de desembre de 2021

La gerent Susana Rincón Otero

Documents adjunts