Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 615324
Resolució de suplència de la Batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlia-presidència d'aquest Ajuntament, en data 16 de desembre de 2021, ha resolt literalment el següent:

“Vists els articles 23.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, Reial Decret 2568/86, que disposen que els tinents de batle substitueixen al batle per ordre de nomenament en els casos de vacant, absència o malaltia

Per tot el que s'ha exposat, en virtut de les facultats que em són conferides per la legislació vigent,

DISPÓS:

Primer. Delegar en el primer Tinent de batlessa, Joan Gaspar Aguiló Martínez, entre els dies 8 i 13 de gener de 2022, ambdós inclosos, la totalitat de les funcions de la Batlia, amb l'excepció de les firmes necessàries per atendre els pagaments bancaris que exerciré personalment de forma concertada amb la tresoreria municipal i a requeriment dels serveis de intervenció. 

Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Santanyí, a data de la  signatura electrònica (16 de desembre de 2021)

La batlessa

Maria C. Pons Monserrat