Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 615304
Modificació de determinats aspectes de la convocatòria de subvencions per aconseguir la conciliació entre la vida laboral i familiar curs 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 597231

La batlia-presidència d'aquest Ajuntament, en data 16 de desembre de 2021, ha resolt literalment el següent:

“Modificació de determinats aspectes de la convocatòria per a la concessió de subvencions als centres educatius i a les associacions de pares i mares d'alumnes dels centres educatius del terme municipal per aconseguir la conciliació entre la vida laboral i familiar durant el curs escolar 2020-2021

1. Vist que l'Ajuntament de Santanyí pretén fomentar la conciliació entre la vida laboral i familiar dels residents al terme municipal de Santanyí.

2. Vist que els centres educatius del municipi i les associacions de pares i mares d'alumnes d'aquets centres presten serveis a les famílies per fer efectiva la compatibilitat entre la vida laboral i la familiar i per aconseguir la conciliació entre aquests dos àmbits.

3. Vista la situació d'emergència sanitària creada per la pandèmia de la COVID-19 i la normativa que regula determinats aspectes que afecten a la comunitat educativa i a les seves activitats com el Protocol d'actuació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, dictat per la Conselleria d'Educació, Univertistat i Recerca, actualitzat a setembre de 2020, i l'Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 pel qual es va aprovar el Pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

4. Vistes les mesures que es varen haver d'adoptar durant el curs 2020-2021, conseqüència de la normativa reguladora d'aquesta matèria, per lluitar contra els contagis i les seves repercussions a l'àmbit educatiu que determinaren que les activitats extraescolars s'haguessin de dur a terme en condicions molt restrictives o fins i tot que en determinats moments s'haguessin de suspendre.

5. Vista la convocatòria de subvencions per aconseguir la conciliació entre la vida laboral i familiar durant el curs escolar 2020-2021, publicada en extracte al BOIB núm. 164 de 27 de novembre de 2021.

6. Vist que a l'esmentada convocatòria entre les activitats subvencionables es trobava el servei d'escoleta d'horabaixa unit de fet al desenvolupament d'activitats extraescolars.

7. Vist que les circumstàncies sanitàries durant el curs 20-21 varen determinar que no es realitzassin activitats extraescolars i per aquest motiu al terme municipal els actors implicats i possibles interessats en aquesta convocatòria no varen oferir el servei d'escoleta d'horabaixa.

8. Vista la finalitat de la convocatòria d'atorgar ajudes a associacions de pares i mares i centres educatius per dur a terme determinades activitats que tenguin com a resultat la conciliació de la vida laboral i familiar; vistes les circumstàncies sanitàries amb totes les seves conseqüències i vista la redacció del punt 4 de la convocatòria que estableix les quanties de les ajudes en funció dels serveis prestats, resulta convenient i necessària la modificació únicament d'aquest punt per adaptar-lo a la situació viscuda durant el curs 2020-2021, així com fixar un nou termini per presentar sol·licituds, atesa la importància d'aquestes ajudes per a les entitats beneficiàries i per aconseguir la conciliació entre la vida familiar i laboral, sense perjudici dels principis de concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Per tot el que s'ha exposat, en virtut de les facultats que em són conferides per la legislació vigent, DISPÓS:

Primer. Modificar únicament el punt 4 de la convocatòria de subvencions per a la conciliació de la vida laboral i familiar per al curs 2020-2021, aprovada per resolució de batlia de data 26 de novembre de 2021, en els següents termes:

4.- ACTIVITATS SUBVENCIONABLES  I QUANTIA DE LES AJUDES

Son objecte d'aquesta subvenció les despeses derivades del funcionament d'escoleta matinera i servei de menjador, durant el curs 20-21, que va des de setembre 2020 a juny 2021 (ambdós inclosos), gestionats directament per les entitats relacionades a la base tercera d'aquesta convocatòria, sempre que siguin necessàries i s'hagin abonat efectivament. Aquestes despeses poden fer referència, entre d'altres, a nòmines, Seguretat Social, assegurances, material de neteja, servei de prevenció, etc.

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria seran les següents:

- 3.000 € per la realització d'un dels serveis següents: menjador o escoleta matinera.

- 6.000 € per la realització dels serveis de menjador i escoleta matinera.

En cap cas, les ajudes atorgades podran sobrepassar les quantitats abans indicades (3.000 € o 6.000 €) i per altra part tendran com a límit l'import de la despesa subvencionable efectivament realitzada.

Segon. Fixar un termini de tres dies hàbils a comptar des de la publicació de la modificació per a la presentació de noves sol·licituds.

S'entendrà que els sol·licitants que havien presentat la sol·licitud dins el termini fixat anteriorment i no la modifiquen dins el nou termini, mantenen la seva sol·licitud i accepten les modificacions que estableix aquesta resolució.

Tercer. Incorporar aquesta modificació a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar-la al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'Ajuntament de Santanyí.

Contra aquesta resolució pot interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes des de la seva publicació, davant el mateix òrgan que la va dictar, o bé, directament recurs contenciosoadministratitu davant el Jutjat Contenciós Administratitu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent a la publicació, sense perjudici que pugui interposar-se qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.”

 

Santanyí, a data de la signatura electrònica (16 de desembre de 2021)

La batlessa

Maria C. Pons Monserrat