Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 614074
Correcció d’errors de la Resolució del President de l’AETIB, de 7 de desembre de 2021 per la qual s’estableixen les condicions per a la realització de contractes de patrocinis amb entitats privades per a esdeveniments singulars que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), al llarg de l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

En el BOIB núm. 170, de 11 de desembre de 2021, es va publicar la Resolució del president de l'AETIB, de 7 de desembre, por la qual s'estableixen les condicions per a la realització de contractes de patrocinis amb entitats privades per a esdeveniments singulars que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), al llarg de l'any 2022.

D'una primera lectura de la convocatòria s'ha advertit un error a l'apartat 3 de l'Annex A dels Plecs de condicions generals que han de regir la convocatòria pública per a la formalització de contractes privats per al patrocini d'esdeveniments singulars que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) al llarg de l'any 2022

Fonaments de dret

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, estableix que “Les administracions podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instancia dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en el seus actes”

L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició”

Per tot això, dict la següent,

Resolució

Rectificar l'error observat a l'apartat 3 de l'Annex A dels Plecs de condicions generals que han de regir la convocatòria pública per a la formalització de contractes privats per al patrocini d'esdeveniments singulars que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) al llarg de l'any 2022

On diu:

La present convocatòria té un pressupost màxim de 450.000 € (impostos inclosos) finançats de la següent forma:

Un import màxim de 450.000€ (impostos inclosos) al Capítol VI – Inversions Reals del pressupost de l'AETIB per a l'exercici 2022

Ha de dir:

La present convocatòria té un pressupost màxim de 440.000 € (impostos inclosos) finançats de la següent forma:

Un import màxim de 440.000€ (impostos inclosos) al Capítol VI – Inversions Reals del pressupost de l'AETIB per a l'exercici 2022

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el president de l'AETIB en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació en el BOIB, d'acord amb el que estableixen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

També es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciós administrativa.

 

Palma, 14 de desembre de 2021

El  president de l'AETIB

Jaume Colom Adrover

(Per Resolució del president de la AETIB de 28 de setembre de 2021, de delegació de signatura )