Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 28 d’octubre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022

    Número de registre 11131 - Pàgines 43250-43251

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament a la mar de les aigües procedents de l’esplanada d’avarada del port de Portopetro, TM de Santanyí (expedient 2/21-Abocaments)

    Número de registre 10827 - Pàgina 43252

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Correcció d’error a l’edicte núm. 10826

    Número de registre 11098 - Pàgina 43253

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del Consell Insular d’Eivissa del “Projecte de construcció d’obres de millora de la carretera C-733 (PK 8+030 a PK 20+890) a Eivissa"

    Número de registre 11145 - Pàgina 43254

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 065/16 (expedient electrònic 2017/00000818M)

    Número de registre 10522 - Pàgina 43255

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00001874P

    Número de registre 10796 - Pàgina 43256

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00006745A

    Número de registre 10852 - Pàgina 43257

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00003401V

    Número de registre 10858 - Pàgina 43258

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00009551A

    Número de registre 10945 - Pàgina 43259

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00008769A

    Número de registre 10948 - Pàgina 43260

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública de la citació als interessats per a l'aixecament de l’acta prèvia a l’ocupació en relació amb l’expropiació forçosa motivada pel "Projecte de remodelació de l'accés de Can Senyora a la carretera EI-500, de Sant Rafel a Santa Agnès" al terme municipal de Sant Antoni de Portmany, i de la relació definitiva de béns i drets

    Número de registre 11085 - Pàgines 43261-43262

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Expedient 1651/2020. Exposició al públic carril bici eix 9Capdepera, situada en MA 4043 de Capdepera a Font de Sa Cala

    Número de registre 11086 - Pàgina 43263

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Incoació d'expedient de baixa d'ofici per inscripció indeguda al Padró municipal d'habitants

    Número de registre 11121 - Pàgines 43264-43265

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial expedient de modificació pressupostària núm. 12/2021

    Número de registre 11133 - Pàgina 43266

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació provisional, amb referència a 31 de desembre de 2021, de la renovació del cens de peticionaris de llocs de venda vacants als mercats municipals temporals no artesanals

    Número de registre 11097 - Pàgina 43267

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Participació Ciutadana - Extracte de les bases reguladores per a la Convocatòria Pública de Subvencions per a la dotació de Béns Inventariables per a les Associacions de Veïns i les seves Federacions 2021

    Número de registre 11103 - Pàgines 43268-43269

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 15/2021. Departament Tributari. Aprovació provisional expedients de modificació d’ordenances fiscals. Exercici 2022

    Número de registre 11156 - Pàgina 43270

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Mobilitat. Secció de Circulació. Notificació persones interessades recurs contenciós administratiu núm. de Procediment Ordinari 156/21, del Jutjat Contenciós núm. 3, contra l'Acord de Junta de Govern de 04/08/2021, núm. JGL-20210804_01_U021 de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 11096 - Pàgina 43271

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació provisional d'Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 11146 - Pàgina 43272

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació incial de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2022

    Número de registre 11154 - Pàgina 43273

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació inicial expedient de modificació Puntual “Delimitació i Ordenació de Sistemes Generals destinats als Punts Verds Municipals”

    Número de registre 11107 - Pàgina 43274

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació provisional del Pla Especial de Protecció (PEP) del Conjunt Històric de Ruberts i del Pla Especial de Protecció (PEP) del Conjunt Històric de Biniali i el seu entorn

    Número de registre 11108 - Pàgina 43275

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits en la modalitat de Crèdit Extraordinari finançat amb càrrec al Romanent de Tresoreria (2)

    Número de registre 11114 - Pàgina 43276

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació provisional d'expedient de reconeixement extrajudicial d’obligacions d’exercicis anteriors

    Número de registre 11115 - Pàgina 43277

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

    Número de registre 11147 - Pàgina 43278

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa reguladora del servei de recollida de residus sòlids urbans

    Número de registre 11148 - Pàgina 43279

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de l'expedient 7591/2021 de modificació de crèdits per crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria, en el Pressupost General per a 2021 de l'Ajuntament de Sóller

    Número de registre 11151 - Pàgina 43280

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament fraccionat de tributs de l'Ajuntament de Sóller

    Número de registre 11150 - Pàgina 43281