Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 514713
Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 28 d’octubre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 592143

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.-b i 20.8.-a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Entitats beneficiàries

Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les entitats que compleixin els requisits següents:

 1. Estar constituïdes com a entitats privades sense ànim de lucre.
 2. Estar constituïdes legalment i inscrites —amb una antiguitat mínima de dos anys des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria— com a entitats prestadores de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, segons el que es regula en el capítol II del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.
 3. Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.
 4. Incloure en els estatuts i en les seves activitats efectives, com a beneficiàries de les intervencions, qualsevol persona o família en situació de risc o exclusió social resident a les Illes Balears, sense que sigui necessària la pertinença a un col·lectiu o sector específic de població per raons de salut, discapacitat, dependència, edat, procedència o qualsevol altra condició.
 5. Desenvolupar l'atenció directa als usuaris majoritàriament amb personal voluntari.
 6. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 7. No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiàries de subvencions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
 8. Complir l'obligació que estableix l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència front a la violència.
 9. Les entitats que presentin sol·licituds per a la modalitat 1 han d'estar designades pel Fons Espanyol de Garantia Agrària O.A. (FEGA) durant l'exercici 2021 com a organitzacions associades de distribució d'aliments, en el marc del Programa Operatiu d'Ajuda Alimentària del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desafavorides (FEAD) España 2021. S'entén que compleixen el requisit esmentat aquelles entitats que formin part o participin de la corresponent federació estatal o estructura anàloga en el territori de les Illes Balears.
 10. Les entitats que presentin sol·licituds per a la modalitat 2 han de:
  1. Acreditar al llarg de l'exercici 2020 la participació d'un mínim de persones voluntàries en activitats relacionades amb l'objecte d'aquesta convocatòria, d'acord amb els criteris següents:
   1. Per a les entitats de l'illa de Mallorca: 75.
   2. Per a les entitats de les illes de Menorca i Eivissa: 30.
   3. Per a les entitats de l'illa de Formentera: 15.
  2. Atendre anualment en el programa d'aliments un mínim de famílies o beneficiaris directes d'acord amb els criteris següents:
   1. Per a les entitats de l'illa de Mallorca: 750.
   2. Per a les entitats de les illes de Menorca i Eivissa: 600.
   3. Per a les entitats de l'illa de Formentera: 300.
  3. Mantenir una col·laboració continuada i documentable amb els serveis socials comunitaris bàsics municipals.
    
 11. Les entitats que presentin sol·licituds per a la modalitat 3 han de:
  1. Acreditar al llarg de l'exercici 2020 la participació d'un mínim de 10 persones voluntàries en activitats relacionades amb l'objecte d'aquesta convocatòria.
  2. Fer un mínim de 450 repartiments setmanals.
 12. Haver executat algun projecte de distribució d'aliments o de repartiment d'aliments en col·laboració amb algun servei social comunitari municipal o de menjador social durant l'any 2021.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és finançar projectes i actuacions d'entitats sense ànim de lucre destinats a cobrir les necessitats bàsiques de persones i famílies en situació de precarietat econòmica a fi de reduir les situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social.

Tercer. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports, de 5 de març de 2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 34, d'11 de març de 2021.

Quart. Quantia

L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de sis-cents vuitanta-vuit mil cent vuitanta-un euros amb quaranta-vuit cèntims (688.181,48 €), amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313E01.48000.00 FF 21073 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a l'exercici 2021.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud específica del procediment i la documentació adjunta, per mitjans electrònics, a través de la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les entitats interessades només poden presentar una sol·licitud i a una de les modalitats establertes, d'acord amb el model que consta com a imprès 1. En el cas que una entitat presenti més d'una sol·licitud, únicament es tindrà en compte la primera, d'acord amb l'ordre fixat pel registre d'entrada.

Sisè. Altres dades

Són subvencionables els projectes que compleixin els requisits que estableix aquesta convocatòria i que es duguin a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

 

Palma, 28 d'octubre de 2021

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez