Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 493563
Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament a la mar de les aigües procedents de l’esplanada d’avarada del port de Portopetro, TM de Santanyí (expedient 2/21-Abocaments)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Reial Club Nàutic Portopetro ha sol·licitat autorització d'abocament a la mar de les aigües procedents de l'esplanada d'avarada del port de Portopetro, en el terme municipal de Santanyí.

La qual cosa es fa pública perquè, d'acord amb l'article 152.8 del Reglament general de costes, aprovat pel Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, en el termini de 20 dies, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les corporacions, entitats i particulars que es considerin afectats per la sol·licitud esmentada puguin examinar el projecte a la pàgina web http://dgoterri.caib.es, a les oficines de la Direcció General de Territori i Paisatge de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, situades al carrer del Gremi de Corredors, núm. 10, 3r, del polígon de Son Rossinyol, de Palma, CP 07009, o a les de l'Ajuntament de Santanyí, i presentar per escrit dirigit a aquesta Direcció General les al·legacions que considerin oportunes.

 

Palma, 20 d'octubre de 2021

La cap del Servei d'Abocaments Montserrat Boqué Genovard