Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 513646
Aprovació inicial expedient de modificació Puntual “Delimitació i Ordenació de Sistemes Generals destinats als Punts Verds Municipals”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En Sessió Ordinària del Ple, celebrada en data 21.10.2021, l'Ajuntament de Sencelles prengué, entre d'altres, l'acord d'Aprovar inicialment, l'expedient de Modificació Puntual dedicat a la “Delimitació i Ordenació de Sistemes Generals destinats als Punts Verds Municipals”, que es tramita a l'empar del procediment extraordinari de l'article 6 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Per tant, s'obre un període d'exposició al públic de 24 dies hàbils, comptat des del dia següent a la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), a fi que durant l'esmentat termini es puguin presentar els suggeriments i al·legacions que es considerin oportuns. L'expedient de Modificació Puntual de les NNSS de Sencelles, consistent en la  “Delimitació i Ordenació de Sistemes Generals destinats als Punts Verds Municipals” romandrà exposat al públic a les dependències municipals situades a la Plaça de la vila, 7 de Sencelles, en horari d'atenció al públic i a la seva web www.sencelles.cat.

 

Sencelles, 27 d'octubre de 2021

El batle

Joan Carles Verd Cirer