Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 514831
Aprovació inicial expedient de modificació pressupostària núm. 12/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Corporació en sessió plenària ordinària celebrada el 27 d'octubre de 2021, ha acordat aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostària núm. 12/2021, mitjançat suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec a romanents per a despeses generals. L'expedient queda exposat al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se l'anunci en el BOIB, perquè es puguin presentar reclamacions.

Si no es presenten reclamacions en contra durant el termini assenyalat, l'acord serà elevat a definitiu sense necessitat de nova aprovació.

 

Es Mercadal en la data de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2021)

L'alcalde acctal.

Jordi Pons Burillo