Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 511605
Expedient 1651/2020. Exposició al públic carril bici eix 9Capdepera, situada en MA 4043 de Capdepera a Font de Sa Cala

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

Expedient           òrgan colegit                       DATA DE LA SESSIÓ

1651/2020           Junta de Govern                   26/10/2021

MARIA DEL MAR TEROL ANDRÉS, EN QUALITAT DE SECRETARI/A d'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:

EXPEDIENT 1651/2020. EXPOSICIÓ AL PÚBLIC CARRIL BICI EIX 9CAPDEPERA, SITUADA EN MA 4043 DE CAPDEPERA A FONT DE SA CALA.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

REGIDORIA D'URBANISME 

Considerant el que es disposa en els articles 148 i següents de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears , article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i articles 125 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,

Per delegació de Batlia, Resolució de 25/06/2019, publicada al BOIB Núm. 89, de data04 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local adopta el següent

ACORD

PRIMER.- Acordar l'exposició al públic per un termini de 20 dies mitjançant anunci a publicar en el Tauler d'edictes i en la pàgina web d'aquest Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de les Illes Balears , del projecte d'obra pública Exp: 1651/20 Carril bici eix 9 Capdepera, situada en Ma 4043 de Capdepera a Font de Sa Cala, , amb un pressupost general de contracte de 1.149.965,83 euros. Durant el període d'exposició pública, podrà examinar-se aquest projecte per qualsevol persona i formular-se les al·legacions que procedeixin. A tals efectes, queda a la disposició dels interessats l'expedient administratiu tramitat perquè pugui ser examinat en DEPARTAMENT D'URBANISME durant el referit període, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres, o a la seu electrònica municipal.

Resultant exigible classificació del contractista per a l'execució de les obres, i als efectes previstos en el article 133 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es fixen els grups i subgrups en què han d'estar classificats els contractistes per a optar a l'adjudicació del contracte: 

1, Grup G: Vials i pistes. Sub-grup 4: Amb ferms de mescles bituminoses. Categoria D

2. Grup A: Moviment de Terres i perforacions. Sub-grup 2: Explanacions. Categoria D

I perquè així consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i ambel vist i plau del Sr. Batle, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglamentd'Organització , Fuincionament i Règim jurídic de les Entitats Locals aprovat per ReialDecret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

 

Capdepera, 26 d'octubre de 2021

El batle

Rafel Fernández Mallol