Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 514034
Incoació d'expedient de baixa d'ofici per inscripció indeguda al Padró municipal d'habitants

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que es disposa en els articles 54 i 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, i la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaría, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, no havent estat possible practicar la notificació individualitzada d'incoació d'expedient de baixa d'ofici per inscripció indeguda, mitjançant anunci al tauló d'edictes de l'Ajuntament, BOIB i BOE, sense que hagin presentat al·legacions per part del/la mateix/a:

Núm. Expedient

Document

Data Naixement

EXPEDIENT BII 044-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 045-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 045-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 046-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 047-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 048-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 049-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 050-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 051-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 051-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 052-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 052-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 052-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 053-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 054-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 055-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 055-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 056-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 057-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 057-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 057-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 057-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 057-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 057-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 059-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 059-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 059-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 059-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 059-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 059-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 060-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 060-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 060-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 060-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 061-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 061-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 061-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 061-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 062-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 062-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 062-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 062-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 064-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 065-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 067-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 068-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 069-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 069-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 069-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 069-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 070-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 070-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 071-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 071-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 072-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 072-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 072-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 073-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 075-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 075-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

Atès l'informe emès per la Policia Local en relació al fet de no residir al domicili on consta empadronat / da.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es notifica als interessats que disposen d'un termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat, perquè manifestin si estan o no d'acord amb la seva baixa.

Una vegada transcorregut el termini sense haver manifestat l'interessat expressament la seva conformitat amb ella, es posarà en coneixement del Consell d'Empadronament per al seu oportú informe i es donarà de baixa definitivament.

 

Es Castell, en el dia de la signatura electrònica (26 d'octubre de 2021)

La batlessa Juana Escandell Salom