Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 512432
Aprovació provisional, amb referència a 31 de desembre de 2021, de la renovació del cens de peticionaris de llocs de venda vacants als mercats municipals temporals no artesanals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ÀREA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ SERVEI DE MERCATS

El regidor de l'Àrea delegada de Promoció Econòmica i Ocupació, per delegació de la Batlia, amb data 22 d'octubre de 2021 amb núm de decret AJT202120082, va dictar el següent Decret, que, literalment, és transcriu:

“PRIMER. Ratificar el contingut de la Provisió de Batlia de 24 d'agost de 2021 que estableix els termes i condicions per a la renovació, amb efectes de 31/12/21, del cens de peticionaris de llocs de venda vacants als mercats municipals temporals no artesanals, conformement amb les previsions contingudes al Títol I de les vigents Normes i  Barems dels Mercats Municipals Temporals.

SEGON. Aprovar provisionalment, amb referència a 31 de desembre de 2021, la renovació del cens de peticionaris de llocs de venda vacants als mercats municipals temporals no artesanals Baratillo, Pere Garau, Son Ferriol, Santa Catalina (Soler), S'Arenal, Can Pastilla, La Vileta (PL Tarent), Es coll den Rabassa, Rafal Nou, Meravelles i Son Fuster  agrupats per mercats en funció de la línia de venda sol·licitada, i que comprèn, entre d'altres dades, la puntuació obtinguda segons circumstàncies personals i professionals manifestades pels sol·licitants, amb subjecció als termes i condicions taxats a la Provisió de Batlia de 24 d'agost de 2021, en connexió amb el Títol I de les vigents normes i barems dels mercats municipals temporals.

El cens tindrà vigència des de 31 de desembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023. S'adjunta com annex  d'aquest decret i en forma part íntegra.

TERCER. Exposar el Cens al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i publicar al BOIB i a la web municipal la comunicació d'aquesta exposició perquè qualsevol interessat pugui presentar en el termini màxim de 15 dies, comptadors des del dia següent a la publicació, les reclamacions o al·legacions que estimi adients.

El cens s'entendrà definitivament aprovat si, transcorregut l'esmentat termini, no es presentàs cap al·legació o reclamació.

QUART. Adoptar les mesures administratives oportunes per a l'eficàcia d'aquesta resolució.

El que es publica per a general coneixement i a l'efecte de la presentació d'al·legacions o reclamacions en el termini de quinze dies naturals, comptats des de l'endemà al de la publicació del present anunci. L'Annexe es podrà consultar de dilluns a divendres en horari de 9 a 13:30h hores a les dependències del Servei de Mercats, Plaça de l'Olivar, 4, 3ª planta.

 

Palma, 25 d'octubre de 2021

El secretari  adjunt  director de la Secretaria de la Junta de Govern

Miguel Ballester Oliver