Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 513767
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits en la modalitat de Crèdit Extraordinari finançat amb càrrec al Romanent de Tresoreria (2)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de l'Ajuntament de SENCELLES pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits el Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit Extraordinari finançat amb càrrec al Romanent de Tresoreria (2)

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 21.10.2021, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit Extraordinari finançat amb càrrec al Romanent de Tresoreria (2).

En compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://sencelles.sedelectronica.es].

 Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

 

Sencelles, en el dia de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2021)

El batle

Joan Carles Verd Cirer