Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 513289
Participació Ciutadana - Extracte de les bases reguladores per a la Convocatòria Pública de Subvencions per a la dotació de Béns Inventariables per a les Associacions de Veïns i les seves Federacions 2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 592134

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria; el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (www.participacio.palma.cat).

Primer. Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les associacions de veïns i les seves federacions que, com a entitats sense ànim de lucre, compleixin els següents requisits en la data d'entrada a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma o el Registre Electrònic General (REC) de la sol·licitud presentada:

 • Estar legalment constituïdes i tenir la seva seu social a Palma.
 • Tenir capacitat jurídica i d'obrar.
 • En relació amb la naturalesa de l'entitat, ser una associació de veïns definida com a tal, de forma inequívoca, als seus estatuts i tenir com a àmbit territorial d'actuació un barri o zona de la ciutat de Palma.
 • En el cas de les federacions, ser una federació exclusivament d'associacions de veïns i tenir com a àmbit territorial definit la ciutat de Palma.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
 • Estar al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions que atorga aquest Ajuntament o la resta d'ens atorgants subjectes a l'Ordenança municipal de subvencions.
 • No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions com a conseqüència del corresponent procediment administratiu seguit per la comissió d'infraccions en matèria de subvencions i ajudes públiques i per infraccions tributàries.
 • Acreditar la previsió de la realització i/o la realització d'activitats considerades d'utilitat pública i foment de la participació ciutadana per part de l'Ajuntament de Palma durant l'any 2021, en el marc dels quals està justificada de forma directa o indirecta l'adquisició dels béns objecte de la subvenció, mitjançant qualcuna o qualcunes de les següents opcions:
 1.  Un projecte d'activitats de dinamització ciutadana concedit per l'Ajuntament de Palma.
 2.  Un projecte d'activitats de dinamització ciutadana concedit per un altra institució pública o privada.
 3.  Un programa d'activitats de dinamització ciutadana realitzat amb fons propis justificats.

En qualsevol cas, els programes, projectes i/o activitats acreditats no poden tenir una finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similars; no poden estar vinculats a activitats de caràcter religiós, ni poden ser contraris als principis d'igualtat i de no-discriminació.

Segon. Objecte:

D'acord amb el vigent Reglament de participació ciutadana i amb el Pla estratègic de subvencions modificat per acord de Junta de Govern JGL_20210407_01_002, del 7 d'abril de 2021, l'objecte d'aquesta convocatòria és establir les condicions generals de les subvencions per a la dotació de béns inventariables, al servei de la realització d'activitats socioeducatives i socioculturals, tant de caràcter estable com puntual, així com de sensibilització i de dinamització de la participació ciutadana, ja sigui a l'àmbit de barri o del conjunt de la ciutat.

D'acord amb l'art. 18 de la vigent Ordenança municipal de Subvencions, les subvencions d'aquesta convocatòria es concediran mitjançant procediment en règim de concurrència no competitiva i avaluació individualitzada.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança municipal de subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 26 de febrer de 2015 (publicada al BOIB núm. 35 de 12 de març de 2015).

Quart. Quantia.

L'import màxim inicial que es destina a aquesta convocatòria és de 50.000 €,  amb càrrec a la partida pressupostària 16.92400.78001 del Pressupost general de l'Ajuntament de Palma per a l'any 2021

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Sisè. Altres dades.

-L'adquisició dels béns, d'acord amb el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció, s'haurà de justificar com a màxim en el termini de 30 dies naturals des de la data en què s'aboni la subvenció.

-Atesos l'interès general de les activitats desenvolupades per les associacions de veïns i les seves federacions a les diferents barriades de Palma, a les quals es destinarà l'ús dels béns adquirits mitjançant aquesta convocatòria, i el caràcter associatiu de totes les entitats que compleixen els requisits per presentar-s'hi, la finalitat no lucrativa de les entitats beneficiàries i les aportacions de treball voluntari que afegeixen valor econòmic als projectes desenvolupats per les entitats, d'acord amb l'art. 36.2 de l'Ordenança municipal de subvencions es podrà sol·licitar una subvenció equivalent al 100% del pressupost total.

-La quantia màxima de subvenció que es pot sol·licitar és de 3.000 €. La quantitat finalment subvencionada estarà condicionada per la disponibilitat pressupostària. Això no obstant, l'entitat haurà de dur a terme la despesa per tot el pressupost aprovat.

  

Palma, 28 d'octubre de 2021

El cap del Departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial

Alberto Gomez Marti