Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 515258
Aprovació inicial de l'expedient 7591/2021 de modificació de crèdits per crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria, en el Pressupost General per a 2021 de l'Ajuntament de Sóller

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Projectes varis d'inversió a càrrec del romanent.

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada el dia 28 d'octubre de 2021, l'expedient 7591/2021 de modificació de crèdits per crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria.

L'expedient estarà a disposició del públic a la Intervenció d'aquest Ajuntament per un termini de quinze dies, durant el qual qualsevol les persones interessades, podrà examinar-lo i presentar davant el Ple de l'Ajuntament les reclamacions que considerin pertinents, d'acord amb el que disposa l'article 179 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

En el supòsit que no es presenti cap tipus de reclamació, la modificació de crèdit es considerarà definitivament aprovada. En cas contrari, el Ple de l'Ajuntament disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Aquest darrer termini serà comptat a partir del dia següent a la finalització de l'exposició pública i les reclamacions es consideraran denegades, en qualsevol cas, si no es resolen en l'acte d'aprovació definitiva.

 

Sóller, 28 d'octubre de 2021

El batle President Carlos Simarro Vicens