Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 515474
Aprovació incial de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment, en sessió plenària de dia 25 d'octubre de 2021,  la modificació de l'Ordenança següent:

OF

DESCRIPCIO

Modificació proposada

OF.T17

Taxa recollida i eliminació de fems

Afegim una disposició transitòria que suposa l'aplicació al 2022 de les tarifes excepcionals del 2021.

Aquesta modificació s'exposa al públic per un termini de trenta dies hàbils a efectes d'al·legacions o reclamacions, al final del qual quedarà definitivament aprovada si no se'n presenta cap o resoldrà el Ple, en cas contrari.

 

Santanyí, a data de la signatura electrònica (27 d'octubre de 2021)

La batlessa

Maria C. Pons Monserrat