Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 515252
Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament fraccionat de tributs de l'Ajuntament de Sóller

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del que disposa l'article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i una vegada que el Ple en sessió extraordinària de data 28 d'octubre de 2021 ha acordat l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del sistema especial fraccionat de tributs de l'Ajuntament de Sóller, es fa saber que l'expedient tramitat per a l'adopció de l'acord esmentat, així com l'Ordenança fiscal que s'aprova, s'exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així mateix es publicarà l'anunci de l'exposició al públic en un dels diaris de major difusió.

Durant el període d'exposició pública de l'Ordenança, els interessats podran examinar l'expedient a la Intervenció de l'Ajuntament i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

 

En el dia de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2021)

El batle Carlos Simarro Vicens