Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 515192
Informació pública del Consell Insular d’Eivissa del “Projecte de construcció d’obres de millora de la carretera C-733 (PK 8+030 a PK 20+890) a Eivissa"

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que per Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 28 d'octubre de 2021, s'ha pres en consideració i s'ha aprovat inicialment el Projecte de construcció d'obres de millora de la carretera C-733 (PK 8+030 a PK 20+890) a Eivissa redactat pels enginyers de camins, canals i ports, Sr. Vicente M. Candela Canales i Sr. Fernando Osuna Moleón, amb un pressupost base de licitació, sense IVA, de 354.834,65 € (tres-cents cinquanta-quatre mil vuit-cents trenta-quatre euros amb seixanta-cinc cèntims), amb un IVA de 74.515,28 € (setanta-quatre mil cinc-cents quinze euros amb vint-i-vuit cèntims), que fa un pressupost total, IVA inclòs, de 429.349,93 € (quatre-cents vint-i-nou mil tres-cents quaranta-nou euros amb noranta-tres cèntims). Considerant així mateix un pressupost de l'ú per cent de l'execució material de l'obra per a la conservació, protecció i enriquiment del patrimoni històric o el foment de la creativitat artística de 29.818,03 € (vint-i-nou mil vuit-cents divuit euros amb tres cèntims), resulta un pressupost per al coneixement de l'administració de 459.167,96 € (quatre-cents cinquanta-nou cent seixanta-set mil euros amb noranta-sis cèntims).

L'expedient de l'esmentat projecte romandrà en exposició pública al Servei d'Infraestructures Viàries del Departament de Gestió del  Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'Intrusisme d'aquest Consell Insular (Av. d'Espanya, núm. 49, ciutat d'Eivissa) per un termini de 20 dies, tot de conformitat amb l'article 93 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l'article 83.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm.236, de 2 d'octubre).

Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hi hagin presentat al·legacions ni reclamacions, s'entendrà aprovat definitivament el projecte.

 

Eivissa, 28 d'octubre de 2021

El cap de servei d'Infraestructures Viàries

Antonio Marí Noguera