Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 513829
Aprovació provisional d'expedient de reconeixement extrajudicial d’obligacions d’exercicis anteriors

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en Sessió Extraordinària de data 21.10.2021 ha aprovat provisionalment Expedient de Reconeixement Extrajudicial  d'Obligacions d'exercicis anteriors

A partir del dia següent a la publicació del present anunci en el BOIB, s'obre un termini de reclamacions de quinze dies hàbils perquè els interessats legitimats, segons  el que disposa l'art. 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, puguin presentar reclamacions. La modificació quedarà definitivament aprovada en cas que no es presentin reclamacions dins el termini esmentat al paràgraf anterior, d'acord amb l'establert a l'art. 169.5 del RDL 2/2004, de 5 de Març.

 

Sencelles, 27 d'octubre de 2021

El batle-president

Joan Carles Verd Cirer