Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 516226
15/2021. Departament Tributari. Aprovació provisional expedients de modificació d’ordenances fiscals. Exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de dia 28 d'octubre de 2021, ha aprovat provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals reguladores de:

IMPOST

11200      Impost sobre béns immobles

TAXA

31607    Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interés general

De conformitat amb el disposat a l'article 49, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, els esmentats acords s'exposaran al públic al tauler d'edictes de l' Ajuntament de Palma (www.palma.cat), durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportunes.

La qual cosa es fa pública per coneixement general i als indicats efectes.

 

Palma, 28 d'octubre de 2021

La cap del departament, per delegació (Decret de batlia 3000, BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Mª Gloria Belmonte Barcia