Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 511474
Informació pública de la citació als interessats per a l'aixecament de l’acta prèvia a l’ocupació en relació amb l’expropiació forçosa motivada pel "Projecte de remodelació de l'accés de Can Senyora a la carretera EI-500, de Sant Rafel a Santa Agnès" al terme municipal de Sant Antoni de Portmany, i de la relació definitiva de béns i drets

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Insular d'Eivissa, mitjançant Resolució del conseller executiu del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'Intrusisme de data 2 de setembre de 2021, aprovà definitivament la relació individualitzada de béns i drets afectats pel projecte esmentat i la sol·licitud al Govern de les Illes Balears de la declaració d'urgència en l'ocupació dels terrenys necessaris per a l'execució.

Contra l'anterior acord, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el president del Consell Insular, en el termini d'un mes comptador des del dia següent al de la present publicació, d'acord amb els arts. 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació a l'art. 22.3 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'art. 147.2) del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa. No obstant l'anterior, es pot exercitar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s'estimi escaient.

Posteriorment, el Consell de Govern de les Illes Balears, en sessió celebrada el dia 11 d'octubre de 2021, va aprovar la declaració d'urgència sol·licitada. L'acord es publicà al BOIB núm. 140 de 12 d'octubre de 2021.

D'acord amb l'anterior i conforme a l'establert a l'article 52.2ª i 3ª de la Llei d'expropiació forçosa, s'anuncia tot seguit la relació de propietaris i titulars de drets afectats i se'ls cita per tal de comparèixer a la finca o terrenys objecte de l'expropiació al dia i hora assenyalats a fi de procedir a aixecar l'acta prèvia a l'ocupació.

La compareixença, s'haurà de fer per si o per persona que legalment us representi, i podreu fer-vos acompanyar, d'estimar-ho adient, per un perit o notari (a la vostra costa). Haureu d'aportar els documents que acreditin la personalitat i identitat i, si n'és el cas, el poder de representació validat, i els títols acreditatius o documents fefaents de la propietat i drets.

 

CITACIÓ PER AIXECAMENT D'ACTES PRÈVIES A L'OCUPACIÓ I RELACIÓ DE BENS I DRETS

 

MUNICIPI: SANT ANTONI DE PORTMANY

 

Finca núm. 1

Propietària: Maria Prats Serra, DNI ***507***

Adreça: C Benimussa, 17, 07830 Sant Josep de sa Talaia.

Referència cadastral: 07046A017001270000TS

Classificació i ús del sòl: Rústic, secà.

Àrea d'expropiació: 288 m2

Altres bens: 57 metres de mur de pedra i 30 metres de tanca metàl·lica d'1 metre d'alçada, a restituir amb les obres.

Lloc: A la mateixa finca.

Dia: Dimecres 17 de novembre de 2021

Hora: 12:00

 

Finca núm. 2

Propietària: Maria Neus Marí Rigo, DNI ***504***

Adreça: C. Narcís Puget, n. 3, planta 0, Porta 1, 07816 Sant Antoni de Portmany.

Referència cadastral: 07046A017001280000TZ

Classificació i ús del sòl: Rústic, secà i improductiu.

Àrea d'expropiació: 115 m2 (74 secà i 41 improductiu)

Altres bens: 5 m2 de servitud de pas subterrània per soterrament de servei elèctric aeri de Baixa Tensió, 1 ametller tipus I, 1 garrofer tipus II i 1 ullastre. 30 metres de mur de pedra i tanca metàl·lica d'1,5 metres d'alçada, a restituir amb les obres.

Lloc: A la mateixa finca.

Dia: Dimecres 17 de novembre de 2021

Hora: 12:20

 

Finca núm. 3.1

Propietari: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, P0704600F.

Adreça: Passeig de ses Fonts, 1, planta baixa, 07816 Sant Antoni de Portmany.

Referència cadastral: 07046A017090080000TT

Classificació i ús del sòl: Rústic, secà.

Àrea d'expropiació: 24 m2

Altres bens: 6 metres de mur de pedra, a restituir amb les obres.

Lloc: A la mateixa finca.

Dia: Dimecres 17 de novembre de 2021

Hora: 13:00

 

Finca núm. 3.2

Propietari: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, P0704600F.

Adreça: Passeig de ses Fonts, 1, planta baixa, 07816 Sant Antoni de Portmany.

Referència cadastral: 07046A019090010000TK

Classificació i ús del sòl: Rústic, improductiu.

Àrea d'expropiació: 19 m2

Altres bens: 6 metres de mur de pedra, a restituir amb les obres.

Lloc: A la mateixa finca.

Dia: Dimecres 17 de novembre de 2021

Hora: 13:10

 

Finca núm. 4

Propietari: Vicente Boned Ferrer, ***298***.

Adreça: Sa Barda, 52, Es:P, Pl:AR, Pt:TE. 07816 Sant Antoni de Portmany.

Referència cadastral: 07046A019000010000TL

Classificació i ús del sòl: Rústic, Forestal.

Àrea d'expropiació: 2 m2

Altres bens: 1 metre de mur de formigó amb tanca metàl·lica i malla vegetal, a restituir amb les obres.

Lloc: A la mateixa finca.

Dia: Dimecres 17 de novembre de 2021

Hora: 12:40

 

Eivissa, 27 d'octubre de 2021

El cap de la Secció d'Expropiacions

Juan Manuel Gil Gómez