Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 515206
Aprovació provisional d'Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en sessió ordinària de dia 28 d'octubre de 2021, acordà l'aprovació provisional de la modificació de les següents Ordenances fiscals:

  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.

  • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns inmobles.

  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida-transport i tractament-eliminació de residus.

I en compliment del que disposa l'article 17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, se sotmeten els expedients a informació pública per un termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.

Si transcorregut aquest termini no s'hagués presentat cap reclamació, es considerarà aprovat definitivament aquest acord.

 

Santa Eulària des Riu, signat digitalment (28 d'octubre de 2021)

L'alcaldessa María del Carmen Ferrer Torres