Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 511819
Departament de Mobilitat. Secció de Circulació. Notificació persones interessades recurs contenciós administratiu núm. de Procediment Ordinari 156/21, del Jutjat Contenciós núm. 3, contra l'Acord de Junta de Govern de 04/08/2021, núm. JGL-20210804_01_U021 de l'Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible en data  19 d'octubre de 2021 ha disposat el següent:

Primer.- Notificar a totes les persones que puguin estar interessades , que per part de l'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE ZONA BONAIRE- SANTA MARIA DEL SEPULCRE I ADJACENTS, s'ha interposat recurs  contenciós administratiu  contra l'Acord  de 04/08/2021, núm. JGL-20210804_01_U021, pel qual es resol desestimar les al.legacions formulades en l'expedient administratiu  d'ampliació de l'ACIRE de Sant Jaume, així com aprovar definitivament dita ampliació a diferents carrers de la zona, així com instal.lar el control d'entrada amb cameres de visualització i la seva corresponent senyalització a diferents carrers, i que se segueix  en el Procediment Ordinari núm. 156/21 davant el jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma, i de conformitat a l'article 49 de la Llei 29/98. de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, emplaçar-vos-hi, perquè si ho considera oportú, pugui comparèixer  i personar-se com a demandat en el termini de NOU DIES, fent-li saber que si es persona  davant el Jutjat de lo Contenciós administratiu núm. 3 amb posterioritat al termini indicat, serà tingut com a part per als tràmits no preclosos sense necessitat de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i que si no es personen, el procediment continuarà amb els tràmits sense la necessitat de practicar més notificacions, tal com resulta en el que es disposa en l'article 50 de l'esmentada llei.

Segon.- Publicar la present providencia en el BOIB i a la pàgina web municipal.

Tercer.- Una vegada notificat es procedirà a remetre el justificant al jutjat contenciós administratiu núm. 3.

 

Palma, 20 d'octubre de 2021

El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible

p.d. decret de batlia núm. 13026,de 28/06/2019

(BOIB núm. 94, de 28/06/20149)

Francesc Josep Dalmau Fortuny

p.d. decret de batlia núm. 12198 de 17/06/2019

(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)