Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de setembre de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 7 de setembre de 2023 sobre el restabliment del dret a percebre el complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal

    Número d'edicte 8666 - Pàgines 45171-45174

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de setembre de 2023 pel qual es crea la Comissió d’Assessorament i Seguiment de Clàusules Socials i Mediambientals

    Número d'edicte 8663 - Pàgines 45175-45177

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de setembre de 2023 pel qual s’autoritza el projecte de la inversió declarada d’interès autonòmic relatiu a l’ampliació del CEIP Miquel Costa i Llobera, de Pollença

    Número d'edicte 8662 - Pàgina 45178

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de setembre de 2023 pel qual es crea l’escola infantil de primer cicle EI Els Molins, de la qual n’és titular l’Ajuntament de Sant Joan

    Número d'edicte 8664 - Pàgines 45179-45180

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es corregeix la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Franja, promogut per Solar Finesse, SL, en el polígon 19, parcel·la 144, d’Algaida

    Número d'edicte 8620 - Pàgines 45181-45182

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es corregeix la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Regana Blava de 2,94 MWp i 2,52 MWn, promogut per Company Huescar Energía Fotovoltaica, SL, al polígon 9, parcel·la 105, de Capdepera (RE030/19)

    Número d'edicte 8622 - Pàgines 45183-45184

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de Resolució i Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es concedeixen i es paguen els ajuts econòmics del Programa 1: inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l’anualitat 2023, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 8623 - Pàgines 45185-45188

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats, de 5 de setembre de 2023, de modificació de determinades resolucions per les quals es convoquen procediments per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

    Número d'edicte 8600 - Pàgines 45189-45196

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució definitiva del Director General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives per la qual es determina la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat en l’ensenyament privat concertat per al curs 2023-2024

    Número d'edicte 8568 - Pàgines 45197-45201

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent per la qual s'aprova la primera convocatòria per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional dels funcionaris docents al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 8673 - Pàgines 45202-45204

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual es concedeix una subvenció i autoritza i disposa la despesa a favor de l’entitat presentada a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’acollida residencial de persones refugiades procedents del conflicte d’Ucraïna, per als anys 2023 i 2024

    Número d'edicte 8602 - Pàgines 45205-45207

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Resolució del conseller de la Mar i del Cicle del Aigua, de 8 de setembre de 2023, sobre la delegació de competències als titulars dels òrgans directius de la Conselleria

    Número d'edicte 8538 - Pàgines 45208-45209

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) de 2 d’agost de 2023 pel qual es delega al director gerent les funcions d’òrgan de contractació respecte d’expedients de contractació fins a 250.000 euros i la facultat d’acordar la subscripció de convenis amb persones o entitats públiques o privades amb un import econòmic fins a 250.000 euros (art. 13 i 26 dels Estatuts)

    Número d'edicte 8585 - Pàgina 45210

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) de delegació de competències i signatura als òrgans directius del SOIB

    Número d'edicte 8575 - Pàgines 45211-45214

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica el Decret de la Presidència que determina els consellers i les conselleres que exerceixen les funcions en règim dedicació exclusiva, parcial i amb règim de dietes per assistència a les sessions del Ple

    Número d'edicte 8590 - Pàgina 45215

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord de modificació de l’acord del Consell Executiu de 12 de juliol de 2023 de determinació i creació dels llocs de feina que ha d’ocupar personal eventual i determinació de les retribucions que ha de percebre corporació 2023-2027

    Número d'edicte 8576 - Pàgina 45216

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Resolució de la vicepresidenta primera del Consell Insular de Mallorca i consellera executiva de Cultura i Patrimoni per la qual s’aprova la concessió de les subvencions per al foment de la competitivitat de l’artesania de Mallorca 2023

    Número d'edicte 8530 - Pàgines 45217-45222

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de dia 11 de setembre de 2023 d’aprovació de la convocatòria de la concertació social del Servei d’habitatge supervisar per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 8605 - Pàgines 45223-45231

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 28 d’agost de 2023, relatiu a la modificació de la persona instructora i canvi de membres de la comissió avaluadora de la convocatòria d'ajuts per a persones majors o amb discapacitat 2023 (exp. 1818-2023-000001)

    Número d'edicte 8630 - Pàgines 45232-45233

  • CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Consell Econòmic i Social per la qual es publica la designació de suplència del titular de la Secretaria General

    Número d'edicte 8551 - Pàgina 45234

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local en matèria de subvencions

    Número d'edicte 8573 - Pàgines 45235-45236

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases reguladores de subvencions als centres escolars d’Alcúdia, exercici 2023

    Número d'edicte 8571 - Pàgines 45237-45248

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases reguladores de les Beques de llibres de text i/o material escolar substitutiu per al curs 2023-24, exercici 2023

    Número d'edicte 8572 - Pàgines 45249-45253

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Bases subvencions entitats esportives competicions nacionals 21-22 i 22-23

    Número d'edicte 8542 - Pàgines 45254-45266

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d’Alcaldia número 453, de 12 de setembre de 2023, de modificació de la Resolució d’Alcaldia número 414, de 21 de juliol de 2023; i aprovació del text refós de les diferents resolucions de delegació de competències (expedient 2023/007729)

    Número d'edicte 8556 - Pàgines 45267-45271

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Delegació atribucions del Ple a la Junta de Govern Local

    Número d'edicte 8580 - Pàgina 45272

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Modificació puntual de la plantilla de personal per a l'exercici de 2023

    Número d'edicte 8597 - Pàgina 45273

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia

    Número d'edicte 8565 - Pàgina 45274

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Modificació acord regulador del preu públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives

    Número d'edicte 8660 - Pàgines 45275-45278

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Convocatòria i Bases subvencions entitats i associacions sense ànim de lucre

    Número d'edicte 8545 - Pàgines 45279-45283

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Convocatòria i Bases subvencions esports

    Número d'edicte 8552 - Pàgines 45284-45288

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Convocatòria i Bases ajudes joves lloguer habitatges

    Número d'edicte 8555 - Pàgines 45289-45296

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Delegació de competències del president de la Mancomunitat des Raiguer a favor de la Junta de Govern Local

    Número d'edicte 8596 - Pàgines 45297-45298