Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 78/2023, de 15 de setembre, pel qual es nomena la secretària general de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

    Número de registre 8667 - Pàgina 45065

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de dia 12 de setembre de 2023, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número de registre 8625 - Pàgines 45066-45067

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica el nom del lloc de treball de personal eventual

    Número de registre 8595 - Pàgina 45068

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Resolució de la presidència de la Comissió Insular de Patrimoni Històric per la qual es nomenen sis tècnics del Consell Insular de Mallorca a la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric

    Número de registre 8604 - Pàgina 45069

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 193/2023, de 14 de setembre, relatiu al cessament directora insular Projectes Sostenibles i Cooperació local i internacional (exp. 03147-2023-000016)

    Número de registre 8609 - Pàgina 45070

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de rectificació d'un error material advertit en l'Annex 2 de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es fan públiques les bases comunes del concurs ordinari 2023 i les convocatòries específiques per proveir llocs de treball reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional

    Número de registre 8593 - Pàgines 45071-45072

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per a la cobertura d’una plaça de personal laboral indefinit de tècnic o tècnica de gestió de projectes no competitius, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització [...] Codi d'expedient: IDISBA L03130015/2022

    Número de registre 8581 - Pàgines 45073-45082

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAGESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU)

   • Resolució de la directora gerent de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU), de 4 de setembre de 2023, per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits i s’adjudica el lloc de treball de gestor/a telefònic/a d’emergències 1 idioma del grup C a l’illa de Mallorca pel torn lliure ordinari

    Número de registre 8368 - Pàgines 45083-45084

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAGESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU)

   • Resolució de la directora gerent de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU), de 4 de setembre de 2023, per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits i s’adjudica el lloc de treball de gestor/a telefònic/a d’emergències 2 idiomes del grup C a l’illa de Mallorca pel torn lliure ordinari

    Número de registre 8369 - Pàgines 45085-45086

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de data 16 de setembre de 2022 (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

    Número de registre 8567 - Pàgina 45087

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de data 19 de desembre de 2022 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

    Número de registre 8615 - Pàgines 45088-45089

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de data 16 de setembre de 2022 (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

    Número de registre 8616 - Pàgines 45090-45091

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives per cobrir places de personal funcionari pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, convocades per Resolució de data 19 de desembre de 2022 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

    Número de registre 8617 - Pàgina 45092

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 i se’ls adjudica un lloc de treball

    Número de registre 8618 - Pàgines 45093-45098

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 8619 - Pàgines 45099-45109

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 8554 - Pàgines 45110-45113

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/directora de Gestió i Serveis Generals de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 8632 - Pàgines 45114-45116

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació dels Serveis Centrals, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 8647 - Pàgines 45117-45118

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de l’Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es modifica la llista definitiva de puntuacions i d’aspirants admesos i exclosos i s’adjudica, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (C1) per a la Subdirecció de Compres i Logística dels Serveis Centrals

    Número de registre 8648 - Pàgines 45119-45121

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d'aprovació de la convocatòria en comissió de serveis CS78/2023 de director/a de la Residència Bonanova de l'Àrea dAtenció Sociosanitària de l'IMAS

    Número de registre 8577 - Pàgines 45122-45126

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS79/2023 de subdirector/a de la Residència Bonanova de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària de l'IMAS

    Número de registre 8579 - Pàgines 45127-45130

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs per a la constitució d'un borsí de Tècnic/a Administració General (TAG) de l'Ajuntament d'Algaida

    Número de registre 8624 - Pàgines 45131-45138

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases de la convocatòria per a la creació d'una borsa d'arquitectes, funcionaris interins

    Número de registre 8566 - Pàgines 45139-45147

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Resolució de Batlia de l’expedient núm. 0478/2022, de data 13 de setembre de 2023, referent a l’aprovació definitiva de la puntuació definitiva del concurs-oposició de la persona admesa del procés selectiu per cobrir una plaça d’arquitecte/a, d’Administració Especial, funcionari/a de carrera de l’Ajuntament de Deià, a temps parcial

    Número de registre 8584 - Pàgines 45148-45149

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Convocatòria i bases borsa de feina personal de neteja

    Número de registre 8561 - Pàgines 45150-45160

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Convocatòria i bases del procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la contractació com a personal laboral temporal d’un agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL)

    Número de registre 8569 - Pàgines 45161-45170