Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci d’atorgament de concessió administrativa per l’ocupació i explotació d’un local destinat a oficina de informació turística al port de Cala Bona

    Número de registre 8650 - Pàgina 45299

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Anunci devolució fiança

    Número de registre 8652 - Pàgina 45300

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Exposició pública de l'estudi de viabilitat econòmica del contracte de concessió administrativa del domini públic per a la instal.lació, manteniment i explotació de quatre xibius ubicats a les zones verdes i places del T.M de Ses Salines

    Número de registre 8654 - Pàgina 45301

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Anunci de la Direcció General d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic pel qual es convoca l’aixecament d’actes prèvies a l’ocupació en relació amb el projecte «Green Hysland» d’instal·lació de recepció i canalització de transport d’hidrogen per injecció en xarxa de gasoductes a l’illa de Mallorca

    Número de registre 8525 - Pàgines 45302-45303

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades de l’anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Santa Margalida corresponents a l’exercici de 2023, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 112, de 12 d’agost de 2023

    Número de registre 8553 - Pàgines 45304-45305

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de la ajuda, R15 de data 4 de setembre de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) , per la qual es convoquen, per a l’ any 2021, subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles

    Número de registre 8592 - Pàgines 45306-45310

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, Exp. 038 de data 04 de setembre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 8626 - Pàgines 45311-45313

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 4 de setembre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions del sector dels fruits secs, per a l’ any 2021

    Número de registre 8627 - Pàgines 45314-45316

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RES1_NoRev de data 4 de setembre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions del sector dels fruits secs, per a l’ any 2021

    Número de registre 8629 - Pàgines 45317-45318

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) de 14 de setembre de 2023 per la qual s’ordena la publicació de la relació de convenis subscrits per l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) en el segon quadrimestre de 2023

    Número de registre 8589 - Pàgina 45319

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la relació de convenis subscrits pel Servei de Salut de les Illes Balears durant el segon quadrimestre de 2023

    Número de registre 8578 - Pàgines 45320-45322

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials Exp. 223/5506]

    Número de registre 8631 - Pàgina 45323

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial modificació de l'ordenança reguladora del Preu Públic 02 POD per la prestació dels serveis de suport a domicili

    Número de registre 8661 - Pàgina 45324

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 528/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8563 - Pàgina 45325

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 539/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8564 - Pàgina 45326

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Expedient: PA 2022 0006. Aprovació inicial de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana en relació a la parcel·la situada a l’avinguda Picasso, núm. 21

    Número de registre 8570 - Pàgines 45327-45328

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 477/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8557 - Pàgina 45329

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 490/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8558 - Pàgina 45330

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 491/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8559 - Pàgina 45331

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 511/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8560 - Pàgina 45332

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 518/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 8562 - Pàgina 45333

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 16/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

    Número de registre 8628 - Pàgina 45334

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació projecte d'obra

    Número de registre 8583 - Pàgina 45335

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de l'expedient 5654/2023 de modificació de crèdits per crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria, en el Pressupost General per a 2023 de l'Ajuntament de Sóller

    Número de registre 8598 - Pàgina 45336