Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 10/2023 per suplement de crèdit finançat amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en el Ple del 4 de maig de 2023

    Número d'edicte 8606 - Pàgines 45055-45056

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 02/2023 del Consorci Ciutat Romana de Pol·lèntia, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 3 d’agost de 2023

    Número d'edicte 8607 - Pàgines 45057-45058

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PB12-0001 Anul·lació, en compliment del veredicte de la sentència núm. 797/2022 de 14/12/2022, del Pla Especial de Protecció del Jonquet exclusivament pel que afecta a les determinacions que comporten la demolició de la part de l’ immoble situat al carrer Gambins núm. 17

    Número d'edicte 8614 - Pàgines 45059-45060

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 04/2023 de modificació de crèdit per suplement de crèdit i per crèdit extraordinari del Pressupost de 2023

    Número d'edicte 8599 - Pàgina 45061

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 05/2023 de modificació de crèdit per suplement de crèdit del Pressupost de 2023

    Número d'edicte 8601 - Pàgina 45062

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 98 de les Normes subsidiàries de planejament de Santanyí

    Número d'edicte 8594 - Pàgines 45063-45064