Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 585125
Resolució del director general de Personal Docent per la qual s'aprova la primera convocatòria per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional dels funcionaris docents al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 27 de febrer de 2023 la Mesa Sectorial d'Educació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va adoptar l'Acord sobre mesures sociolaborals i millores educatives, que va ser ratificat per Acord del Consell de Govern de 27 de març, publicat al BOIB núm. 39, de 28 de març.

Entre les diferents mesures adoptades es dedica una especial atenció al desenvolupament de la carrera professional docent, compatible amb els sexennis, entre els anys 2023 i 2027, que exigeix, en primer lloc, la creació d'un complement de carrera professional docent, una part del qual ha de ser percebut de forma inicial per tots els funcionaris docents i ha de ser consolidable, d'acord amb el model de carrera que s'hi estableixi. No obstant l'anterior, mentre no s'estableixin els criteris i els ítems d'avaluació que formin part de la convocatòria de la carrera professional, l'abonament del complement té caràcter de complement a compte de carrera professional. Atès l'anterior, la Llei 9/2023, de 3 d'abril, de modificació de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes Balears, va modificar la disposició transitòria primera de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, per tal de crear aquest complement i preveure el caràcter transitori de «a compte».

L'Acord de 27 de febrer de 2023 abans esmentat estructura la carrera professional en tres trams en funció d'un calendari d'aplicació. El primer tram, que s'ha d'abonar amb efectes de l'1 de setembre de 2023 i ascendeix a 600 euros anuals, està previst per als funcionaris docents amb sis anys o més d'antiguitat, amb avaluació favorable vinculada als ítems que s'estableixin. A més, exigeix convocatòries anuals per al reconeixement de la carrera professional.

Amb posterioritat, la Mesa Sectorial d'Educació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va adoptar, el 3 de maig de 2023, l'Acord de bases per al desenvolupament de la carrera professional docent, ratificat per Acord del Consell de Govern de 15 de maig de 2023 (BOIB núm. 66, de 18 de maig), que concreta els aspectes previstos amb caràcter general en l'Acord de 27 de febrer de 2023.

Així, la base tercera de l'Acord de 3 de maig de 2023, abans esmentat, estructura la carrera professional en una part consolidable i una part no consolidable. La part consolidable s'estructura en tres trams en cadascun dels quals els docents han de tenir reconegut el sexenni corresponent per adquirir el dret d'accés al tram superior.

D'acord amb l'apartat 1 de la base vuitena, l'accés als diferents trams de carrera professional es produeix mitjançant una convocatòria anual, que ha d'aprovar el director general de Personal Docent, i en el procediment de la qual s'han d'acreditar els requisits i l'avaluació favorable en relació als indicadors d'avaluació; requisits aquests que es preveuen en l'apartat 3 de la base cinquena i que, pel que fa al primer tram, són els següents: tenir reconegut el primer sexenni, obtenir una avaluació favorable en els indicadors d'avaluació i no haver estat objecte de sanció per falta greu o molt greu en els quatre cursos anteriors, d'acord amb el règim disciplinari aplicable.

No obstant això, d'acord amb la base onzena, la primera convocatòria que es publiqui per al reconeixement de cada tram de carrera professional consolidable ha de considerar reconegut el dret a la percepció del tram als funcionaris docents que, en la data de la convocatòria, tenguin reconegut el sexenni corresponent que sigui requisit per accedir-hi. Per tant, en aquesta primera convocatòria, no és necessari haver-ne obtingut una avaluació favorable.

Quant a les retribucions, la base desena de l'Acord de la Mesa Sectorial d'Educació de 3 de maig de 2023, determina una quantia, en còmput anual, de 600 euros per al primer tram.

Ens trobam, per tant, davant la necessitat d'aprovar i publicar la primera convocatòria per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional dels funcionaris docents al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que ha de tenir en compte, entre les característiques de la carrera professional docent previstes en la base segona de l'Acord de la Mesa Sectorial d'Educació de 3 de maig de 2023, en particular les següents: és voluntària, personalitzada, irreversible pel que fa als trams consolidables, progressiva, oberta i incentivada.

D'acord amb tot el que s'ha exposat anteriorment, i amb l'acord unànime de la Mesa Sectorial d'Educació, que es va dur a terme en la reunió de 14 de setembre de 2023, dict la següent

Resolució

Primer. Aprovar la primera convocatòria per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional dels funcionaris docents al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que figura com a annex d'aquesta Resolució.

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (15 de setembre de 2023)

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borrás

 

ANNEX Bases de la convocatòria

1. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular la primera convocatòria per al reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional dels funcionaris docents al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Àmbit d'aplicació

2.1. Aquesta convocatòria s'aplica als funcionaris docents – de carrera, interins i en pràctiques – al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que acompleixin els requisits que s'indiquen en la base 3.

2.2. Com a excepció, i malgrat el cos d'inspectors d'educació pertany als cossos docents, aquesta convocatòria no s'aplica als funcionaris docents d'aquest cos.

3. Requisits

a) Estar en situació administrativa de servei actiu en la data de publicació d'aquesta convocatòria.

b) Tenir reconegut el primer sexenni en la data de publicació d'aquesta convocatòria.

4. Acreditació dels requisits

La Direcció General de Personal Docent ha de comprovar que el personal docent inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria acompleix els requisits previstos en la base 3.

5. Reconeixement d'ofici del primer tram

5.1. La Direcció General de Personal Docent ha de reconèixer d'ofici el primer tram de la part consolidable del complement de carrera professional a aquells que compleixen els requisits.

5.2. Atès que la incorporació al sistema de progressió en la carrera professional és voluntària, aquells funcionaris docents que no vulguin, cas d'acomplir els requisits, que l'Administració els hi reconegui d'ofici el primer tram de la part consolidable del complement de carrera professional, han de renunciar-hi expressament, mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

5.3. El termini per renunciar serà de l'1 al 31 d'octubre de 2023.

5.4. Una vegada transcorregut aquest termini la incorporació al primer tram de la part consolidable de la carrera professional és irrenunciable.

6. Llistes provisionals i llistes definitives

6.1. Durant el mes de novembre de 2023 el director general de Personal Docent ha de dictar una resolució que aprovi la llista provisional de funcionaris docents als quals se'ls hi reconeix el primer tram de la part consolidable de la carrera professional, que s'ha publicar el mateix dia que es dicti a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

En l'aprovació d'aquesta llista s'han de tenir en compte els escrits de renúncia a que fa referència la base 5.2.

6.2.Les persones interessades disposaran d'un termini de deu dies hàbils per reclamar contra la llista provisional esmentada.

Durant el període de reclamacions, l'Administració ha de rectificar d'ofici els errors materials i de càlcul detectats en les llistes provisionals.

6.3. Finalitzat el termini anterior i acceptades les al·legacions, si escau, i esmenats els errors detectats, el director general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar les llistes definitives corresponents. El mateix dia en què es dicti aquesta resolució, s'ha de fer pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

Contra aquesta Resolució les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució.

7. Efectes administratius i econòmics del reconeixement

7.1. Els efectes econòmics del reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional docent es retrotreuen a l'1 de setembre de 2023.

7.2. Els efectes administratius del reconeixement del primer tram de la part consolidable de la carrera professional docent es retrotreuen a l'1 de setembre de 2023, per aquells que, a 31 d'agost de 2023 tinguin reconegut el primer sexenni, i a la data de reconeixement del primer sexenni per aquells que el tinguin reconegut entre l'1 de setembre de 2023 i la data de publicació d'aquesta convocatòria.

7.3. No obstant l'anterior l'abonament del primer tram es farà en la nòmina de setembre de 2023, sense perjudici de les regularitzacions que pertoquin una vegada aplicades les bases 5.2, 6.3 i 8.

8. Situacions transitòries

Si finalitzat aquest procediment la Direcció General de Personal Docent reconeix el primer sexenni a un funcionari docent inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria, amb efectes administratius entre l'1 de setembre de 2023 i la data de publicació d'aquesta convocatòria, també reconeixerà d'ofici el primer tram de la part consolidable de la carrera professional, tenint en compte el següent:

a) La Direcció General de Personal Docent comprovarà d'ofici el compliment dels requisits.

b) La Direcció General de Personal Docent atorgarà un termini de deus dies hàbils a la persona interessada als efectes que preveu la base 5.2.

c) La Direcció General de Personal Docent modificarà les llistes publicades per incloure els nous reconeixements.

d) Els efectes econòmics i administratius seran els que preveu la base 7.