Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número d'edicte 4359 - Pàgines 25338-25345

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable sense emmagatzematge (Programa 4, únicament component 7), i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents (Programa 5, component 8), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 4360 - Pàgines 25346-25366

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 4362 - Pàgines 25367-25369

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 24 d’abril de 2023 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm 57, de 4 de maig de 2023)

    Número d'edicte 4363 - Pàgines 25370-25380

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 4358 - Pàgines 25381-25382

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 4361 - Pàgines 25383-25385

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'informa dels termes de l'Acord entre l'Administració General de l'Estat i de la Comunitat Autònoma relatiu a les quanties i als criteris de les retribucions que han de percebre els representants de l’Administració en les eleccions del dia 28 de maig de 2023

    Número d'edicte 4405 - Pàgines 25386-25387

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears per al 2023

    Número d'edicte 4454 - Pàgines 25388-25396

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de maig de 2023 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 4357 - Pàgines 25397-25398

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del president de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL) per la qual es desisteix de la convocatòria per concedir subvencions públiques per a programes, projectes i actuacions específiques en matèria de salut laboral, corresponent a l’exercici pressupostari de l’any 2023

    Número d'edicte 4444 - Pàgines 25399-25400

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual finalitza el procediment de cancel·lació de la inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials d’acord amb Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit suprainsular

    Número d'edicte 4427 - Pàgines 25401-25409

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts a la Xarxa d’escoles infantils públiques de les Illes Balears, per a l’any 2023

    Número d'edicte 4396 - Pàgines 25410-25443

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2023 per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle de les Illes Balears, corresponents a l’any 2023

    Número d'edicte 4404 - Pàgines 25444-25467

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 5 de maig de 2023 per la qual es modifica la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de març de 2023 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024

    Número d'edicte 4409 - Pàgines 25468-25469

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 3 de maig de 2023 per la qual s’estableix el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per als cursos 2022-2023 i 2023-2024

    Número d'edicte 4447 - Pàgines 25470-25480

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del Director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 4 de maig de 2023 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024

    Número d'edicte 4450 - Pàgines 25481-25484

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 4 de maig de 2023 per la qual es regulen les formes de participació en activitats de formació permanent del professorat

    Número d'edicte 4389 - Pàgines 25485-25486

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions i d’aportacions econòmiques per dur a terme activitats en matèria de salut pública per a l’exercici 2023

    Número d'edicte 4420 - Pàgines 25487-25500

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de parc fotovoltaic «Son Ripollet» polígon 14, parcel·la 2 del TM Palma (44a/2022)

    Número d'edicte 4453 - Pàgines 25501-25508

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a la producció i coproducció d’obres audiovisuals per a l’any 2023

    Número d'edicte 4403 - Pàgines 25509-25525

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’any 2023, subvencions per a inversions en la transformació, comercialització i desenvolupament de productes agroalimentaris

    Número d'edicte 4379 - Pàgines 25526-25545

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per mantenir el sector làctic davant la crisi provocada per la guerra d’Ucraïna corresponent a l’any 2023

    Número d'edicte 4399 - Pàgines 25546-25553

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 4400 - Pàgines 25554-25559

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 4402 - Pàgines 25560-25565

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2023, de les ajudes destinades al pagament dels compromisos agroambientals de conreus sostenibles per l’ús d’aigua regenerada

    Número d'edicte 4442 - Pàgines 25566-25576

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’aprova la segona ampliació de crèdit de la convocatòria de subvencions SOIB Dona 2022-2024, cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), amb fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere del Ministeri d’Igualtat i amb fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 4421 - Pàgines 25577-25579

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Resolució de la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per la qual es convoquen les subvencions extraordinàries per pal·liar els efectes de la borrasca Juliette a la Serra de Tramuntana (SV 5/2023)

    Número d'edicte 4439 - Pàgines 25580-25606

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 5 de maig de 2023, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

    Número d'edicte 4384 - Pàgines 25607-25608

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu i del Consell Rector de l’Agència de Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 24 d’abril de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases que regulen els ajuts per a accions de voluntariat l’any 2023 (exp. 0908-2023-000001)

    Número d'edicte 4410 - Pàgines 25609-25618

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Correcció d'errades en la publicació de les bases que han de regir la tramitació de prestacions econòmiques d'urgència social dirigides a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i necessitat socioeconòmica, 2023, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2022/14142), s’emet nova publicació íntegra de les mateixes

    Número d'edicte 4388 - Pàgines 25619-25633

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Modificació del preu públic per esdeveniments, activitats, espectacles, actuacions culturals i similars organitzades i/o programades per l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 4418 - Pàgines 25634-25636

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Establiment del Preu públic per la participació a activitats d'educació en els temps lliure per a infants i joves

    Número d'edicte 4449 - Pàgines 25637-25640

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria del Mercat de Nit 2023

    Número d'edicte 4370 - Pàgines 25641-25643

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria pública de subvencions relatives a activitats adreçades a associacions de pares i mares dels centres de preescolar, educació infantil, primària i secundària per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 4391 - Pàgines 25644-25650