Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 310535
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 3 de maig de 2023 per la qual s’estableix el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per als cursos 2022-2023 i 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'apartat 5 de l'article 111 bis de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de setembre, estableix el següent:

Les administracions educatives i els equips directius dels centres han de promoure l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'aula com a mitjà didàctic apropiat i valuós per portar a terme les tasques d'ensenyament i aprenentatge. Les administracions educatives han d'establir les condicions que facin possible l'eliminació en l'àmbit escolar de les situacions de risc derivades de la utilització inadequada de les TIC, amb especial atenció a les situacions derivades de violència en la xarxa. S'ha de fomentar la confiança i seguretat en l'ús de les tecnologies i prestar especial atenció a la desaparició d'estereotips de gènere que dificulten l'adquisició de competències digitals en condicions d'igualtat.

2. Així mateix, l'apartat 6 de l'article 111 bis de la Llei orgànica esmentada disposa que el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha d'elaborar i revisar, amb la consulta prèvia a les comunitats autònomes, els marcs de referència de la competència digital que orientin la formació inicial i permanent del professorat i facilitin el desenvolupament d'una cultura digital als centres i a les aules.

3. En conseqüència, el 16 de maig de 2022 es va publicar en el BOE núm. 116 la Resolució de 4 de maig de 2022, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació, sobre l'actualització del Marc de referència de la competència digital docent, que estableix els nivells d'acreditació de la competència digital docent.

4. D'altra banda, l'article 102.1 de la Llei orgànica 3/2006 determina que la formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels mateixos centres. A la vegada, l'article 102.3 de la Llei orgànica 2/2006 disposa que les administracions educatives han de promoure la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i la formació tant en digitalització com en llengües estrangeres de tot el professorat, independentment de la seva especialitat, i han d'establir programes específics de formació en aquests àmbits.

5. El preàmbul de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix que «una educació per al segle xxi també ha d'incloure la competència digital, amb accés per a tot l'alumnat i en totes les etapes educatives, especialment des d'un enfocament transversal i a partir d'una educació comprensiva, perquè la societat reclama un sistema més inclusiu, més modern, més obert i amb menys rigidesa que desenvolupi el potencial i el talent de l'alumnat, per la qual cosa el sistema educatiu ha d'estar obert a les possibilitats que ofereixen els nous models educatius i garantir les mateixes oportunitats a tots els alumnes perquè puguin assolir un nivell òptim d'aprenentatge». L'apartat 6 de la disposició addicional novena d'aquesta Llei, relativa a la digitalització educativa, disposa que l'Administració educativa ha de promoure la posada en funcionament i la constant actualització d'un banc de recursos digitals d'aprenentatge a disposició dels centres educatius per potenciar l'ús de materials didàctics en format digital, així com les activitats formatives destinades a millorar la capacitació digital del professorat.

6. La Conferència Sectorial d'Educació, en la reunió del 23 de juny de 2022, va adoptar l'Acord sobre la certificació, acreditació i reconeixement de la competència digital docent, publicat en el BOE núm. 166, de 12 de juliol, en la Resolució d'1 de juliol de 2022 de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial.

7. Una de les fites que s'estableixen en el component 19 «Pla Nacional de Capacitats Digitals» del Mecanisme de Recuperació i Resiliència és l'acreditació de la competència digital docent del 80 % de 700.000 professors no universitaris abans del 30 de juny de 2024. En el cas de les Illes Balears, el compromís és l'acreditació de 14.476 docents abans d'aquesta data.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de setembre.

2. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

5. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. La Resolució de 4 de maig de 2022, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació, sobre l'actualització del Marc de referència de la competència digital docent, que estableix els nivells d'acreditació de la competència digital docent (BOE núm. 116, de 16 de maig de 2022).

7. La Resolució d'1 de juliol de 2022, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació sobre la certificació, acreditació i reconeixement de la competència digital docent (BOE núm. 166, de 12 de juliol de 2022).

8. La Resolució de 10 de setembre de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació de 21 de juliol de 2021, pel qual s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes destinades al Programa per a la millora de la competència digital educativa #CompDigEdu, en l'exercici pressupostari 2021, en el marc del component 19 «Pla Nacional de Capacitats Digitals» del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (BOE núm. 228, de 23 de setembre de 2021).

9. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears (BOIB núm. 36, de 19 de març de 2016).

10. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 16 de juliol de 2016).

11. La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 22 de setembre de 2020 per la qual s'aprova el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024 (BOIB núm. 169, d'1 d'octubre de 2020).

12. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 d'abril de 2021 (BOIB núm. 55, de 27 d'abril de 2021).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les bases del procediment per a l'acreditació de la competència digital docent, que figuren en l'annex 1.

2. Aprovar l'annex 2, «Procediment d'acreditació»; l'annex 3, «Certificació de la formació»; l'annex 4, «Títols oficials»; l'annex 5, «Superació d'una prova específica»; l'annex 6, «Avaluació a través de l'observació de la tasca docent o anàlisi i validació d'evidències»; l'annex 7, «Model d'acreditació», i l'annex 8, «Model de comunicació dels indicadors per a formacions homologades».

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i establir que comenci a produir efectes l'endemà de la publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que preveu l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (9 de maig de 2023)

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa Amanda Fernández Rubí

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és establir el procediment per a l'acreditació i registre de la competència digital docent en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, el qual s'ha de regir pels principis bàsics comuns acordats per les administracions educatives en l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació sobre la certificació, acreditació i reconeixement de la competència digital docent, publicat en el BOE núm. 166, de 12 de juliol, en la Resolució d'1 de juliol de 2022.

2. Els efectes de l'acreditació de la competència digital docent té abast i validesa a tot el territori de l'Estat.

Segon Destinataris

La convocatòria és d'aplicació al personal docent dels centres no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

Tercer Principis generals

1. Es prenen com a referents les àrees, competències, etapes, nivells de progressió i indicadors d'èxit descrits en el Marc de referència de la competència digital docent (MRCDD) vigent, que s'estableix en la Resolució de 4 de maig de 2022 esmentada.

2. La competència digital docent s'ha d'acreditar per a cada un dels nivells (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) mitjançant els procediments establerts en l'annex 2.

3. Els procediments d'acreditació establerts són els següents:

a) Certificació de la formació (annex 3).

b) Títols universitaris oficials (annex 4).

c) Superació d'una prova específica (annex 5).

d) Avaluació a través de l'observació de l'exercici o de l'anàlisi i la validació d'evidències (annex 6).

4. Aquests procediments d'acreditació han de respectar els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

5. El procediment de certificació de la formació s'inicia d'ofici a partir de les dades que figuren en el Registre general de formació permanent del professorat. La resta de procediments d'acreditació, en canvi, s'inicien a petició de la persona interessada, de conformitat amb els annexos 4, 5 i 6.

Quart Comissió de Competència Digital

1. La Comissió de Competència Digital Docent està formada per:

a) La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, o la persona que delegui, que ha d'actuar com a presidenta i ha d'atribuir les funcions de secretari a un membre de la Comissió.

b) La cap del Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació, o la persona que delegui.

c) La cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació, o la persona que delegui.

d) Un inspector designat per la cap del Departament d'Inspecció Educativa.

2. Les funcions de la Comissió de Competència Digital Docent són les següents:

a) Comprovar la idoneïtat dels indicadors i nivells proposats pels centres, els serveis o les entitats que col·laboren en les activitats formatives.

b) Establir l'àrea o àrees cobertes per cada formació.

c) Proposar les convocatòries de la prova específica.

d) Resoldre les possibles reclamacions al procés d'acreditació.

e) Dur a terme qualsevol altra funció que li pugui encomanar la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, a l'efecte del procediment d'acreditació de la Competència Digital Docent.

3. La Comissió de Competència Digital Docent s'ha de reunir, com a mínim, dos cops a l'any.

Cinquè Registre de l'acreditació de la competència digital docent

1. La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa és l'òrgan competent per expedir i registrar els certificats d'acreditació de la competència digital docent i de registrar i tractar les dades necessàries per poder expedir aquests certificats.

2. El Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació ha de gestionar el procediment per avaluar i acreditar la competència digital docent i n'ha de fer el tractament estadístic.

3. En el registre ha de quedar constància del nivell de competència digital docent i del nivell de cada una de les sis àrees del MRCDD, juntament amb la data d'obtenció de cada nivell.

4. Cada nivell del MRCDD consta de les sis àrees següents:

a) Àrea 1: Compromís professional

b) Àrea 2: Continguts digitals

c) Àrea 3: Ensenyament i aprenentatge

d) Àrea 4: Avaluació i retroalimentació

e) Àrea 5: Empoderament de l'alumnat

f) Àrea 6: Desenvolupament de la competència digital de l'alumnat

5. Per obtenir un nivell de competència digital docent és necessari tenir acreditades les sis àrees, excepte per al nivell C2, en què cada àrea es pot acreditar individualment.

6. El registre de la competència digital docent permet avaluar el nivell que es té de cadascuna de les sis àrees de forma independent. Ara bé, per acreditar un nivell cal tenir el nivell en qüestió, o un de superior, de totes les àrees.

7. Una vegada es tengui un nivell determinat de les sis àrees, s'actualitzarà el nivell d'acreditació de la competència digital docent. La data d'acreditació d'aquest nivell serà la de la darrera àrea que s'hagi assolit.

8. Es pot obtenir l'acreditació d'un nivell de competència digital docent sense necessitat d'haver obtingut abans l'acreditació dels nivells inferiors.

Sisè Dades de caràcter personal

La recollida, el tractament, la cessió i la gestió de les dades personals que s'inclouen en el Registre estan sotmesos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals.

Setè Model d'acreditació

1. L'acreditació s'ha d'expedir de conformitat amb el model oficial establert per la Conselleria d'Educació i Formació Professional en l'annex 7, que inclou els apartats següents:

a) «Acreditació del nivell de competència digital docent» com a denominació de l'acreditació.

b) Referència a la present Resolució.

c) Procediment d'acreditació.

d) Nivell de competència digital docent reconegut: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

e) La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa com a responsable de l'expedició d'aquesta acreditació.

f) Dades de la persona interessada (nom, llinatges, DNI).

g) Data d'expedició.

h) Codi de validació (CSV).

i) En cas d'acreditació del nivell C2 de competència digital, s'inclourà únicament la referència a una àrea del MRCDD, amb les competències i els indicadors d'èxit corresponents.

2. El document acreditatiu es podrà descarregar des del Portal de Serveis al Personal i estarà disponible en les dues llengües cooficials.

 

Vuitè Terminis per presentar sol·licituds

Les sol·licituds dels procediments d'acreditació de la competència digital docent es podran presentar tot l'any, a excepció de la sol·licitud per al procediment de superació d'una prova específica, que es regirà per convocatòries específiques.

 

ANNEX 2 Procediments d'acreditació

La competència digital docent es pot acreditar per mitjà dels procediments següents:

Nivell de CDD

Procediments d'acreditació

A1

Nivell inicial

1.Certificació de la formació: certificació d'una o diverses activitats formatives que sumin, com a mínim, 40 hores (sense comptar l'assistència a congressos i jornades). Aquestes activitats han d'estar reconegudes per la Conselleria d'Educació i Formació Professional i han de cobrir totes les àrees d'un nivell A1 del MRCDD vigent.

2.Superació d'una prova específica d'acreditació: prova específica d'acreditació que s'ajusti a un nivell A1 del MRCDD vigent i que cobreixi totes les àrees i, com a mínim, el 80 % dels indicadors del MRCDD vigent.

3.Títols universitaris oficials: títols oficials que habilitin per a la professió docent (grau de Mestre d'Educació Infantil, grau de Mestre d'Educació Primària, Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària, cursos d'especialització didàctica per a professors tècnics de FP, etc.) i les mencions sobre tecnologies educatives als graus de mestre i al màster esmentat en matèria de competència digital docent per a l'ús de les tecnologies a l'aula, sempre que cobreixin totes les àrees d'un nivell en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent i almenys el 80 % dels indicadors del MRCDD vigent.

A2

Nivell inicial

1.Certificació de la formació: certificació d'una o diverses activitats formatives que sumin, com a mínim, 50 hores (sense comptar l'assistència a congressos i jornades). Aquestes activitats han d'estar reconegudes per la Conselleria d'Educació i Formació Professional i han de cobrir totes les àrees d'un nivell del MRCDD vigent.

2.Superació d'una prova específica d'acreditació: prova específica d'acreditació que s'ajusti a un nivell A2 del MRCDD vigent i que cobreixi totes les àrees i, com a mínim, el 80 % dels indicadors del MRCDD vigent.

3.Títols universitaris oficials: títols oficials que habilitin per a la professió docent (grau de Mestre d'Educació Infantil, grau de Mestre d'Educació Primària, Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària, cursos d'especialització didàctica per a professors tècnics de FP, etc.) i les mencions sobre tecnologies educatives als graus de mestre i al màster esmentat en matèria de competència digital docent per a l'ús de les tecnologies a l'aula, sempre que cobreixin totes les àrees d'un nivell en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent i almenys el 80 % dels indicadors del MRCDD vigent.

B1

Nivell intermedi

1.Certificació de la formació: certificació d'una o diverses activitats formatives que sumin, com a mínim, 60 hores (sense comptar l'assistència a congressos i jornades). Aquestes activitats han d'estar reconegudes per la Conselleria d'Educació i Formació Professional i han de cobrir totes les àrees d'un nivell B1 del MRCDD vigent.

2.Superació d'una prova específica d'acreditació: prova específica d'acreditació que s'ajusti a un nivell B1 del MRCDD vigent i que cobreixi totes les àrees i, com a mínim, el 80 % dels indicadors del MRCDD vigent.

3.Avaluació a través de l'observació de la tasca docent: superació d'una avaluació del desenvolupament de la tasca docent per comprovar la consecució dels indicadors del nivell B1 del MRCDD vigent.

B2

Nivell intermedi

1.Certificació de la formació: certificació d'una o diverses activitats formatives que sumin, com a mínim, 70 hores (sense comptar l'assistència a congressos i jornades). Aquestes activitats han d'estar reconegudes per la Conselleria d'Educació i Formació Professional i han de cobrir totes les àrees d'un nivell B2 del MRCDD vigent.

2.Superació d'una prova específica d'acreditació: prova específica d'acreditació que s'ajusti a un nivell B2 del MRCDD vigent i que cobreixi totes les àrees i, com a mínim, el 80 % dels indicadors del MRCDD vigent.

3.Avaluació a través de l'observació de la tasca docent: superació d'una avaluació del desenvolupament de la tasca docent per comprovar la consecució dels indicadors del nivell B2 del MRCDD vigent.

C1

Nivell avançat

Sempre que es cobreixin totes les àrees i el 80 % dels indicadors del nivell C1 del MRCDD vigent:

1.Avaluació a través de l'observació de la tasca docent: superació d'una avaluació del desenvolupament de la tasca docent per comprovar la consecució dels indicadors del nivell C1 del MRCDD vigent.

2.Acreditació per un procés d'anàlisi i validació de les evidències compatibles amb els indicadors del nivell C1 del MRCDD vigent.

C2

Nivell avançat

El nivell C2 es podrà acreditar per àrees mitjançant els procediments següents:

1.Avaluació a través de l'observació de la tasca docent: superació d'una avaluació del desenvolupament de la tasca docent per comprovar la consecució dels indicadors del nivell C2 del MRCDD vigent.

2.Acreditació per un procés d'anàlisi i validació de les evidències compatibles amb els indicadors del nivell C2 del MRCDD vigent.

 

ANNEX 3 Certificació de la formació

Descripció del procediment

Permet acreditar els nivells A1, A2, B1 i B2 a partir de la formació permanent.

Característiques de les activitats formatives

1. Es tindran en compte les formacions de totes les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024 que siguin específicament de competència digital docent o que justifiquin aquesta competència d'acord amb la taula del punt 4.

2. Les formacions que es tenguin en compte hauran d'especificar els indicadors i els nivells del MRCDD en vigor que s'assoleixen.

3. No es tindran en compte les activitats puntuals de formació (congressos, jornades i similars).

4, Per acreditar un nivell de competència digital docent, es podran tenir en compte una o diverses activitats formatives que treballin distintes àrees del MRCDD, amb les durades establertes en la taula següent:

Nivell

Nombre màxim d'àrees del MRCDD que pot acreditar una activitat formativa segons la durada en hores

1 àrea

2 àrees

3 àrees

4 àrees

5 àrees

6 àrees

A1

7 h

14 h

20 h

27 h

34 h

40 h

A2

9 h

17 h

25 h

34 h

42 h

50 h

B1

10 h

20 h

30 h

40 h

50 h

60 h

B2

12 h

24 h

35 h

47 h

59 h

70 h

5. Les activitats formatives contribueixen a l'acreditació d'una àrea sempre que dediquin les hores especificades en el punt 4 a la competència digital docent i cobreixin, com a mínim, un dels indicadors d'èxit de l'àrea i nivell corresponent al MRCDD. S'exclouen els indicadors d'èxit de les competències 3 i 4 de l'àrea 1.

Formacions organitzades per la Conselleria d'Educació i Formació Professional des de l'1 de setembre de 2020 fins a la publicació d'aquesta Resolució

1. El Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació ha d'analitzar les activitats formatives organitzades per la Conselleria d'Educació i Formació Professional que s'hagin duit a terme des del curs 2020-2021 fins al moment de la publicació d'aquesta Resolució i ha d'incorporar les àrees de competència digital docent, en el cas que sigui procedent, així com el nivell corresponent en el Registre general de formació permanent del professorat.

2. Únicament es tindran en compte les formacions en competència digital de la línia estratègica 6, «Competència STEAM i competència digital», del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024, així com les de la línia estratègica 7, «Actualització tècnica i de col·lectius específics», que facin referència explícita a aspectes de la competència digital.

Formacions organitzades per la Conselleria d'Educació i Formació Professional una vegada publicada aquesta Resolució

1. El centre o servei organitzador de l'activitat formativa ha d'identificar, en la proposta d'activitat, els indicadors que s'hi tractaran.

2. El centre o servei organitzador de l'activitat formativa haurà de garantir la recollida i la custòdia de les evidències necessàries per assegurar l'assoliment dels indicadors del nivell corresponent, la qual cosa requereix en alguns casos evidències de la posada en pràctica.

3. L'organitzador haurà de trametre al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació la proposta d'indicadors i nivells de la competència digital docent associats a l'activitat formativa.

4. El Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació ha de trametre a la Comissió de Competència Digital Docent la proposta d'indicadors i nivells de l'activitat formativa.

5. El Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació ha d'informar a l'organitzador del resultat de la valoració perquè el pugui incorporar a la tramitació de l'activitat amb el Servei de Normalització Lingüística i Formació.

 

Formacions homologades per entitats col·laboradores de formació del professorat de la Conselleria d'Educació i Formació Professional des de l'1 setembre de 2020 fins al 30 de setembre de 2023

1. Per a les activitats formatives homologades per la Conselleria d'Educació i Formació Professional entre l'1 de setembre de 2020 i l'1 d'octubre de 2023, s'obre un període d'un any comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució per tal que l'entitat organitzadora faciliti els indicadors.

2. Les entitats col·laboradores hauran d'aportar al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació els indicadors del Marc de referència de la competència digital docent vigent segons l'annex 8.

3. Únicament es tindran en compte les formacions en competència digital de la línia estratègica 6, «Competència STEAM i competència digital», del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024, així com les de la línia estratègica 7, «Actualització tècnica i de col·lectius específics», que facin referència explícita a aspectes de la competència digital.

4. No s'atindran demandes específiques d'anàlisi de formacions dels sol·licitants de l'acreditació de competència digital docent. Aquestes demandes han de provenir de les entitats col·laboradores que han organitzat les activitats formatives.

5. El Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació ha de trametre a la Comissió de Competència Digital Docent la proposta d'indicadors i nivells de l'activitat formativa.

Formacions homologades per entitats col·laboradores de formació del professorat de la Conselleria d'Educació i Formació Professional a partir de l'1 d'octubre de 2023

1. D'acord amb el Decret 41/2016, a partir de l'1 d'octubre de 2023 les entitats col·laboradores que vulguin que les formacions que organitzen puguin contribuir a l'acreditació de la competència digital docent mitjançant aquest procediment hauran de presentar, en la sol·licitud d'homologació de l'activitat formativa, la proposta d'indicadors i nivells de la competència digital docent que es tracten en la formació.

2. Un cop obtinguda l'homologació, el Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació ha d'enviar la proposta d'indicadors i nivells de l'activitat formativa a la Comissió de Competència Digital Docent.

3. El procés d'homologació de l'activitat formativa no es veurà afectat per l'informe de la Comissió de Competència Digital Docent referent a l'adequació de les àrees i nivells de competència digital docent.

4. L'entitat organitzadora de l'activitat formativa haurà de garantir la recollida i custòdia, durant un període de cinc anys, de les evidències necessàries per assegurar l'assoliment dels indicadors del nivell corresponent, la qual cosa requereix, en alguns casos, que les evidències corresponguin a la posada en pràctica dins l'aula.

Formacions reconegudes per la Conselleria d'Educació i Formació Professional a partir de l'1 de setembre de 2020

En el cas de formacions reconegudes, únicament es tindran en compte les formacions a partir del curs 2020-2021 en què l'entitat organitzadora certifiqui els indicadors assolits en la formació, sempre que aquests indicadors hagin estat validats per alguna de les administracions educatives competents.

Acreditació per formacions fetes abans de la publicació d'aquesta Resolució

En el supòsit que s'assoleixin les sis àrees de la competència digital docent amb formacions anteriors a la data de publicació d'aquesta Resolució, la data d'acreditació serà l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució.

 

ANNEX 4 Títols oficials

Descripció del procediment

Permet acreditar els nivells A1 i A2.

Característiques

1. Es tindran en compte els títols oficials que habilitin per a la professió docent (grau de Mestre d'Educació Infantil, grau de Mestre d'Educació Primària, Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària, cursos d'especialització didàctica per a professors tècnics d'FP, etc.) i les mencions sobre tecnologies educatives als graus de mestre i al màster esmentat en matèria de competència digital docent per a l'ús de les tecnologies a l'aula, sempre que cobreixin totes les àrees d'un nivell en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent i almenys el 80 % dels indicadors del MRCDD vigent.

2. La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de publicar a la pàgina web ibeducacio.caib.es una llista de les titulacions que compleixen els requisits per acreditar algun dels nivells de competència digital docent.

Procediment

1. Els qui estiguin en possessió d'alguna d'aquestes titulacions poden sol·licitar la convalidació del nivell de competència digital docent corresponent emplenant la sol·licitud d'inscripció telemàtica establerta a l'efecte que es troba disponible a la Seu Electrònica de la CAIB i a la pàgina web ibeducacio.caib.es.

2. També poden presentar la sol·licitud de manera presencial al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s'ha d'adreçar a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

 

ANNEX 5 Superació d'una prova específica

Descripció del procediment

Permet l'acreditació dels nivells A1, A2, B1 o B2, en funció de cada convocatòria.

Característiques

La prova específica d'acreditació s'ha d'ajustar a un nivell determinat del MRCDD vigent. N'ha de cobrir totes les àrees i, com a mínim, el 80 % dels indicadors del MRCDD vigent.

Requisits

En el cas dels nivells B1 i B2, és necessari acreditar una experiència superior a un mes com a docent en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de les administracions educatives de l'Estat espanyol.

Convocatòries

1. La prova específica d'acreditació de competència digital docent es regeix per convocatòries específiques, les quals s'ha de convocar, com a mínim, una vegada per curs escolar a proposta de la Comissió de Competència Digital Docent.

2. És responsabilitat de la Comissió de Competència Digital Docent encomanar al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació la convocatòria i execució d'aquesta prova.

3. Les convocatòries han de concretar el nivell o nivells de què s'avaluarà, els requisits per participar a la prova i el procediment per inscriure-s'hi.

 

ANNEX 6 Avaluació a través de l'observació de la tasca docent o l'anàlisi i la validació d'evidències

Descripció del procediment

Permet l'acreditació dels nivells B1, B2, C1 i C2 a partir de l'observació de la tasca docent i de l'anàlisi i la validació d'evidències.

Característiques

Es tindrà en compte tant la informació obtinguda a partir de la documentació professional aportada pel sol·licitant com l'observació directa de la pràctica docent.

 

Requisits

S'ha d'acreditar una experiència superior a un mes com a docent en centres no universitaris sostinguts amb fons públics de les administracions educatives de l'Estat espanyol.

Incompatibilitats

Els qui vulguin participar en el procediment no poden sol·licitar l'avaluació i l'acreditació d'un nivell d'una àrea de competència digital docent que ja tenguin acreditat. 

Fases del procediment

1. Els qui estiguin interessats a participar en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud d'inscripció telemàtica establerta a l'efecte, que es troba disponible a la Seu Electrònica de la CAIB i a la pàgina web ibeducacio.caib.es.

També poden presentar la sol·licitud de manera presencial al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s'ha d'adreçar a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

2. Els interessats han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació necessària per avaluar l'assoliment dels indicadors del MRCDD. A la pàgina web ibeducacio.caib.es hi haurà una llista orientativa d'exemples de documentació vàlida.

3. La cap del Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació ha d'assignar una persona perquè actuï com a avaluador del procés d'acreditació de cada participant.

4. En cas que les evidències documentals no siguin suficients, l'avaluador pot establir intervencions personals al centre de destinació de l'interessat o a les dependències de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, que poden incloure l'avaluació de la competència digital docent en el desenvolupament de la tasca docent.

5. La fase d'avaluació té com a objectiu comprovar si es demostra l'assoliment dels indicadors de la competència digital docent, en els nivells establerts en el MRCDD. 

6. Un cop finalitzada la fase d'avaluació, els participants rebran l'informe d'avaluació de les àrees de competència digital docent per mitjans telemàtics.

7. Si la persona avaluada no està d'acord amb el resultat de l'avaluació, té dret a reclamar davant el seu avaluador en un termini de cinc dies hàbils.

8. Contra l'acta d'avaluació individual es pot presentar un recurs d'alçada davant la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació.

Documents adjunts