Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció IV. Procediments judicials

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Interposició de procediment ordinari contra Decret 8/2023 de 20 de febrer pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la Península de Llevant

    Número d'edicte 4298 - Pàgina 25651

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Interposició de recurs contenciós administratiu, contra “la resolució de data 23/12/2022 del Sr. Secretari General del Ple de l'Excm. Aj. de Palma contra l'aprovació del projecte de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de la ciutat de Palma, exp. 2019/40052, i en particular en el que aquesta modificació afectada a la seva propietat situada a Son Gual

    Número d'edicte 4296 - Pàgina 25652

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Interposat procediment ordinari 191/23, contra l'Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la Sol·licitud de modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de la CCC de Son Reus, promoguda per Gas i Electricitat Generació SAU, consistent en la modificació dels valors de potència tèrmica, TM Palma (IPPCM12/2022)

    Número d'edicte 4297 - Pàgina 25653

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Interposició de recurs contenciós contra la Resolució ADM/20/07/ET/0000934, notificada el 8/2/2023, que resolia el Recurs d'alçada enfront de la Resolució de 15 de setembre de 2020, relativa a l'Expedient Sancionador (REF. SAN01/20/07/0011) incoat per la Demarcació de Costas de les Illes Balears, amb motiu de l'execució d'obres en zona de Domini Públic Marítim Terrestre

    Número d'edicte 4299 - Pàgina 25654

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Interposició de recurs contenciós administratiu contra l'Acord de l'Ajuntament de palma de data 24 de Novembre de 2022 en el qual es va aprovar definitivament una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) a Son Gual 1

    Número d'edicte 4300 - Pàgina 25655

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Interposat recurs contenciós administratiu, contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Palma de data 24 de novembre de 2022 d'aprovació definitiva de la modificació del PGOU a Son Gual 1

    Número d'edicte 4301 - Pàgina 25656