Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 307995
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts a la Xarxa d’escoles infantils públiques de les Illes Balears, per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 12 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, segons la redacció establerta en la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, disposa que els centres que acullin de manera regular durant el calendari escolar infants d'entre zero i sis anys han de ser autoritzats per les administracions educatives com a centres d'educació infantil.

2. L'article 7.2 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març), dictamina que:

L'objectiu de la regulació del primer cicle d'educació infantil és universalitzar aquest cicle, fer-lo gratuït progressivament i garantir una educació equitativa i de qualitat.

3. El punt 5 del mateix article 7 de la Llei 1/2022, estableix que:

La xarxa d'escoles infantils públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de tenir per objecte, entre d'altres, la creació de noves places, el sosteniment dels centres, la prevenció de dificultats i la detecció, el diagnòstic i la inclusió dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu.

4. Al punt 2 de la disposició addicional segona de la Llei 1/2022 determina que:

L'administració educativa ha d'establir un marc estable de finançament de la xarxa d'escoles infantils públiques que garanteixi, en el termini de tres anys, la cobertura d'almenys una tercera part del cost per al sosteniment de les places efectives.

5. El Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil, aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de juliol, preveu en l'article 3 que les administracions públiques han de promoure una oferta suficient de places de primer cicle d'educació infantil d'acord amb les necessitats de cada nucli de població. A tal fi, s'han de determinar les condicions en les quals poden establir-se convenis amb les corporacions locals i amb altres administracions.

6. El Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre, estableix en l'article 4.1 que:

Mitjançant resolució, el conseller d'Educació, Universitat i Recerca convocarà els ajuts corresponents per a la creació i la consolidació de places de primer cicle d'educació infantil; per al sosteniment de centres de primer cicle d'educació infantil; per a l'oferta d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, tenguin o no fills escolaritzats; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca, i per a les ajudes a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social.

Poden participar en la convocatòria totes les entitats que s'hagin integrat a la xarxa mitjançant la subscripció del conveni previst en l'article 3 d'aquest Text consolidat. Aquests ajuts són compatibles amb d'altres que es puguin obtenir de l'Administració mateixa o d'una altra entitat pública o privada, segons el que disposa la normativa de subvencions.

7. El Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022 (BOIB núm. 109, de 18 d'agost), té per objecte, entre altres, establir els mòduls per al sosteniment de les aules de tercer d'educació infantil de les escoletes de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears i de la seva xarxa complementària que permetin la gratuïtat de l'escolarització dels alumnes matriculats.

8. El finançament d'aquestes aules de tercer d'educació infantil es vehicula a través dels convenis específics de gratuïtat signats amb les entitats titulars dels centres de les xarxes pública i complementària. Per tant, en el cas d'aquesta convocatòria per al sosteniment de les unitats de la xarxa d'escoles de primer cicle d'educació infantil, només s'han de tenir en compte aquelles que tenen infants de primer i segon nivell d'educació infantil. Igualment, respecte al mòdul per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, en la present convocatòria s'han de subvencionar únicament les de primer i segon nivell.

9. L'article 7 del Text consolidat aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre, estableix que els ajuts econòmics per al sosteniment dels centres s'han d'atorgar de manera universal i igual a tots els centres públics que pertanyen a la xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'acord amb la resolució de mòduls que preveu l'article 8.1 del mateix Decret.

10. Els mòduls es fixen en la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 13 de març de 2023 per la qual s'estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles de la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears i dels centres de la xarxa complementària per a l'any 2023 (BOIB núm. 35, de 18 de març).

11. Aquests ajuts econòmics tenen per objecte contribuir a les despeses de funcionament, de manteniment, de conservació i de personal dels centres de primer cicle d'educació infantil que pertanyen a la xarxa esmentada, amb l'objectiu que els titulars puguin abaratir progressivament les quotes d'escolarització que les famílies aporten. Igualment, els ajuts per al desenvolupament de serveis educatius d'atenció primerenca, així com els ajuts econòmics per al desenvolupament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de tres anys no escolaritzats i per la contribució a les despeses per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social, s'han de distribuir d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 13 de març de 2023 esmentada.

12. D'aquesta manera, la legislació d'àmbit local i la legislació educativa preveuen la regulació de la cooperació entre les corporacions locals i les administracions educatives.

13. En aquesta convocatòria no aplica ajudes de l'Estat: aquesta inversió se realitza en l'educació pública organitzada dintre del sistema nacional d'educació finançat i supervisat pel Estat, àmbit exempt de les ajudes d'estat (apartat 2.5, paràgraf 28 de la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda estatal).

14. El Consell de Govern de 3 d'abril de 2023, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, va autoritzar la disposició de crèdit per a la convocatòria dels ajuts a la Xarxa d'escoles públiques de les Illes Balears.

Per tot això, d'acord amb el que disposen l'article 15.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), i l'article 4 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009); segons el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre); a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa; amb l'informe previ de la Direcció General de Pressuposts i Finançament; amb la fiscalització favorable de la Intervenció General, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019 de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Convocar ajuts a la xarxa d'escoles públiques de les Illes Balears per a l'any 2023, destinats al sosteniment de la xarxa d'escoles públiques de primer cicle d'educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca de les Illes Balears; al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de tres anys de les Illes Balears, i per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social de les Illes Balears, d'acord amb les bases que figuren en l'annex 1.

2. Publicar el model de sol·licitud, que figura en l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

3. Publicar el model de declaració responsable, que figura en l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

4. Publicar el model d'informe de necessitats de suport específic per a infants greument afectats, que figura en l'annex 4 d'aquesta convocatòria.

5. Publicar el model de memòria econòmica, que figura en l'annex 5 d'aquesta convocatòria.

6. Publicar el model de compte justificatiu del cost del sosteniment dels centres, que figura en annex 6 d'aquesta convocatòria.

7. Publicar el model del cost de les d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, que figura en l'annex 7 d'aquesta convocatòria.

8. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 4 de maig de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primera Objecte

L'objecte d'aquesta Resolució és convocar ajuts destinats al sosteniment de la xarxa d'escoles públiques de primer cicle d'educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca de les Illes Balears; al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de tres anys de les Illes Balears, i per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social de les Illes Balears, per les despeses fetes pels sol·licitants entre l'1 de setembre de 2022 i el 31 d'agost de 2023.

Segona Beneficiaris

Els beneficiaris d'aquests ajuts són els ajuntaments i els consells insulars de les Illes Balears i les entitats sense ànim de lucre dependents d'aquestes administracions que compleixin els requisits exigits en la convocatòria.

Tercera Import i crèdit pressupostari

1. L'import econòmic d'aquesta convocatòria és 4.552.000,00 d'euros amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma per a l'any 2023, d'acord amb la distribució següent:

a) De la quantitat total, es destinen 3.480.000,00 d'euros a ajuts per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears, amb càrrec a les partides següents:

13601.421K04.46000.11

13601.421K04.46000.10

13601.421K04.46100.20

13601.421K04.46000.20

13601.421K04.46100.30

13601.421K04.46000.31

13601.421K04.46000.30

13601.421K04.46100.40

b) De la quantitat total, es destinen 119.880,00 euros a ajuts per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies de les Illes Balears, amb càrrec a les partides següents:

13601.421K04.46000.11

13601.421K04.46000.10

13601.421K04.46100.20

13601.421K04.46000.20

13601.421K04.46100.30

13601.421K04.46000.31

13601.421K04.46000.30

13601.421K04.46100.40

c) De la quantitat total, es destinen 352.000,00 euros a ajuts per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca de les Illes Balears, amb càrrec a les partides següents:

13601.421K04.46000.11

13601.421K04.46000.10

13601.421K04.46100.20

13601.421K04.46000.20

13601.421K04.46100.30

13601.421K04.46000.31

13601.421K04.46000.30

13601.421K04.46100.40

d) De la quantitat total, es destinen 600.120,00 euros a ajuts per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social de les Illes Balears, amb càrrec a les partides següents:

13601.421K04.46000.11

13601.421K04.46000.10

13601.421K04.46100.20

13601.421K04.46000.20

13601.421K04.46100.30

13601.421K04.46000.31

13601.421K04.46000.30

13601.421K04.46100.40

2. Quan la Comissió Avaluadora prevista en aquesta Resolució, a la qual fa referència la base novena, hagi avaluat i qualificat les sol·licituds, s'hagi distribuït la quantitat total destinada als ajuts d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 13 de març de 2023, s'hagin cobert les sol·licituds rebudes per a cada mòdul, amb la finalitat de concedir el total de la subvenció, la quantia que no s'hagi exhaurit en algun dels mòduls s'ha de redistribuir entre les unitats concedides per al mòdul de sosteniment, de manera que s'incrementi l'import que inicialment s'hi havia previst, en els termes que s'indiquin en la convocatòria.

3. Quan la Comissió Avaluadora hagi redactat l'informe i hagi redistribuït, si escau, el total de la quantitat prevista en aquesta convocatòria entre les partides previstes en el punt 3.1 d'aquestes bases segons s'estableix el punt 3.2, s'han d'obrir les partides pressupostàries que siguin necessàries tenint en compte la naturalesa econòmica i administrativa de les entitats sol·licitants a les quals es proposa concedir l'ajut.

4. Quan l'import de les sol·licituds d'ajuts per al sosteniment de centres públics de primer cicle d'educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca, per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, i per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social, sigui superior a les quantitats màximes que fixa aquesta Resolució, els criteris que s'han de seguir per concedir els ajuts són els establerts en la base desena.

Quarta Tipus d'ajuts

D'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 13 de març de 2023 per la qual s'estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles de la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears i dels centres de la xarxa complementària per a l'any 2023, i amb l'Acord del Consell de Govern de 3 d'abril de 2023 pel qual s'atorga l'autorització prèvia per exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa corresponent a la convocatòria dels ajuts a la xarxa d'escoles infantils públiques de les Illes Balears, per a l'any 2023, aquests ajuts s'han de distribuir segons els conceptes següents:

1. Sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil:

a) Tenen per objecte contribuir a les despeses de funcionament, de manteniment, de conservació i de personal de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears integrades en la xarxa esmentada, a raó de fins a 10.000 euros per unitat escolar amb infants de primer i segon nivell en funcionament. Queden excloses obres de millora. Queden excloses també les unitats de 3r nivell. En el cas d'unitats mixtes o de dos nivells educatius de 2n i 3r, s'ha de subvencionar la part corresponent al 2n nivell, les taules de les distribucions d'infants que es permeten a les aules mixtes i als agrupaments de dos nivells educatius recollides al Decret 23/2020 i a la Instrucció 1/2022, de 25 d'abril de 2022, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per a la sol·licitud de canvis de configuració i augments extraordinaris de ràtio als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears.

b) Es considera unitat escolar en funcionament la que està autoritzada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional en una data anterior a desembre de 2022, informada a través del GESTIB, i de la qual el secretari de l'entitat pública sol·licitant certifiqui el funcionament regular durant un mínim de sis mesos a partir de setembre de 2022.

2. Funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies:

a) Tenen per objecte contribuir a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies de les Illes Balears, a raó de fins a 180 euros per cada sessió justificada feta a partir de setembre de 2022.

b) Es consideren sessió de servei o programa destinat a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies:

- Els espais nadons, adreçats a infants no escolaritzats de fins a nou mesos amb les seves famílies (es considera espai nadó sempre que s'hi duguin a terme almenys tres sessions justificades).

- Els espais familiars, adreçats a infants no escolaritzats d'un a tres anys amb les seves famílies (es considera espai familiar sempre que s'hi duguin a terme almenys tres sessions justificades).

- Els espais de joc, adreçats a infants no escolaritzats de fins a tres anys amb les seves famílies (es considera espai de joc sempre que s'hi duguin a terme almenys tres sessions justificades).

- Els espais de preadaptació, adreçats a famílies amb infants no escolaritzats de dos a tres anys (es considera espai de preadaptació sempre que s'hi duguin a terme almenys tres sessions justificades).

- Els cicles de tallers (massatge infantil, ioga, música, psicomotricitat, etc.), xerrades, col·loquis, taules rodones, etc., adreçats a infants de fins a tres anys amb les seves famílies, fora de l'horari lectiu (es considera cicle sempre que es duguin a terme almenys tres sessions justificades).

c) No són computables les activitats amb famílies d'infants escolaritzats duites a terme dins l'horari lectiu.

d) Les activitats o programes s'han d'haver publicitat de manera que les famílies amb infants des de 0 fins a 3 anys no escolaritzats del municipi tenguin accés a aquesta informació.

3. Funcionament dels serveis educatius d'atenció primerenca:

a) Tenen per objecte contribuir a les despeses de detecció, diagnòstic i, sobretot, integració i suport educatiu dels infants amb necessitats educatives especials de les Illes Balears. La quantia és de fins a 1.500 euros de la despesa que es pot justificar (bé per contractació de personal i/o per despesa de material) per infant amb necessitats educatives especials escolaritzat, i de fins a 10.000 euros per infant, per les despeses de contractació de personal dedicat específicament a atendre infants amb necessitats educatives especials greument afectats que tenguin necessitat de suport específic i tenguin l'informe preceptiu de l'equip d'atenció primerenca (EAP).

b) En el cas que en un infant hi conflueixin els dos supòsits anteriors, només se'n pot subvencionar un.

c) Es considera alumne amb necessitats educatives especials escolaritzat el que, des de setembre de 2022 fins a 31 d'agost de 2023, ha estat matriculat un mínim de sis mesos i en l'expedient del qual consti la data d'inici de la intervenció i l'informe d'avaluació psicopedagògica i social on diu que presenta necessitats específiques de suport educatiu associades a necessitats educatives especials o equivalent expedit per l'òrgan competent.

d) No són computables els infants amb necessitats educatives especials escolaritzats que són atesos directament per personal de la Conselleria d'Educació i Formació Professional durant un temps igual o superior al 60 % de la seva permanència a l'escola infantil.

e) En el cas d'infants de necessitats educatives especials greument afectats, per ser beneficiari és requisit puntuar en l'àmbit de salut i seguretat del model d'informe de necessitats de suport específic per a infants greument afectats de l'annex 4 i tenir una puntuació mínima de:

- 20 punts, en el cas d'infants de 0-1 anys;

- 35 punts, en el cas d'infants d'1-2 anys;

- 50 punts, en el cas d'infants de 2-3 anys.

f) En el cas que els infants de necessitats educatives especials greument afectats hagin estat escolaritzats manco de sis mesos, es prorratejaran els 10.000 euros entre els mesos d'escolarització.

4. Per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables:

a) Tenen per objecte contribuir a les despeses per a ajuts a l'escolarització dels infants de 1r i 2n d'educació infantil de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social, amb l'aportació de fins al 80 % de les aportacions fetes per les administracions titulars durant el període de funcionament del centre en atenció presencial als infants.

b) Es consideren ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables les bonificacions, beques i ajuts que les administracions titulars de les escoles infantils públiques aporten per facilitar l'escolarització dels infants de famílies amb rendes baixes.

c) No es consideren ajuts a l'escolarització les matrícules, beques de menjador o despeses per material escolar.

En el cas que dues entitats públiques integrades a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears col·laborin en el funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca i/o en el funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, només una de les dues entitats pot sol·licitar aquests ajuts. En qualsevol cas, s'han d'atendre, preferentment, les sol·licituds dels consells insulars.

Cinquena Requisits

Les entitats públiques sol·licitants han de complir els requisits següents:

1. Generals:

a) S'han d'haver integrat a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears mitjançant la subscripció d'un conveni en vigor amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional, tal com preveu el Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre.

b) Han d'haver justificat l'aplicació d'ajuts en el cas que n'hagin rebut en exercicis anteriors.

c) Han d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica abans que es formuli la proposta de resolució de concessió.

d) No han d'estar sotmeses a cap de les prohibicions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), i han de complir el que s'estableix en l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost de 2016).

2. Específics. En els casos del sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil, del funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca, del funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables:

a) Han d'haver funcionat regularment un mínim de sis mesos des de setembre de 2022 i han de tenir l'autorització corresponent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

b) Els centres per als quals se sol·licita l'ajut han d'estar integrats en el programa per a la gestió educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i s'han de mantenir actualitzats pel que fa a la gestió administrativa de l'alumnat i del professorat.

Sisena Sol·licituds

1. Cada ajuntament i consell insular ha de presentar una única sol·licitud, d'acord amb el model de l'annex 2.

2. La sol·licitud d'ajuts s'ha de presentar de forma electrònica mitjançant Registre Electrònic i s'ha d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment, signada electrònicament, que estarà disponible a la seu electrònica d'aquesta Administració i a la pàgina web de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància. En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme al que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà perquè la presentin de la manera indicada anteriorment.

3. Per formalitzar la sol·licitud, cada entitat sol·licitant ha de presentar els documents següents:

a) Una sol·licitud, que s'ha de formalitzar per escrit mitjançant el model que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució. L'ha de signar la persona que té la titularitat o la representació legal suficient de l'entitat i s'hi ha d'adjuntar l'ofici de tramesa corresponent.

b) Una còpia electrònica autèntica del document acreditatiu del nomenament del representant legal.

c) En el cas que sigui la primera vegada que l'entitat sol·licita una subvenció o en el cas que hagi modificat el seu número, una còpia del NIF de l'entitat sol·licitant.

d) En el cas que sigui la primera vegada que l'entitat sol·licita una subvenció o en el cas que hagi modificat el seu número de compte bancari, una declaració responsable de la titularitat del compte bancari.

e) Una declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat, d'acord amb el model de l'annex 3. La declaració ha d'incloure:

- La declaració que totes les dades exposades són certes, que es compleixen els requisits de la base cinquena d'aquesta convocatòria i que se'n coneixen i accepten les bases.

- La declaració de conèixer la legislació reguladora de la concessió d'ajuts públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les obligacions que assumeixen els beneficiaris, en especial l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

- La declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions ni estar sotmès al que s'estableix en l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per ser beneficiari de subvencions.

- La declaració de tenir coneixement que qualsevol alteració de les condicions que es tenen en compte per concedir l'ajut pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

- La declaració de tenir coneixement que el falsejament de la declaració responsable comporta l'obligació de reintegrar l'ajut obtingut.

f) Un certificat, expedit pel secretari de l'entitat, de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat en el qual s'aprova la sol·licitud de l'ajut.

g) La Conselleria d'Educació i Formació Professional obté d'ofici els certificats que acrediten que els sol·licitants es troben al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la hisenda autonòmica, atès que la presentació de la sol·licitud implica autoritzar l'òrgan instructor del procediment perquè, si escau, obtingui directament l'acreditació de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària. En el cas que l'entitat sol·licitant denegui l'autorització, s'ha d'aportar un certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, un certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i un certificat de la hisenda autonòmica juntament amb la sol·licitud.

h) En el cas de sol·licitar ajuts per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil:

- S'ha de consignar el cost (despeses menys ingressos) previst per a cada un dels centres sol·licitats, tal com consta a l'annex 2.

- S'ha d'aportar la llista dels preus públics d'escolarització, amb la data d'aprovació si escau.

i) En el cas de sol·licitar ajuts per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, s'ha d'aportar:

- En el cas dels cicles de tallers, un exemplar o una còpia del document informatiu de cadascuna de les activitats.

- En el cas d'espais d'acompanyament familiar, s'ha d'aportar el projecte o la memòria i la publicitat.

- El cost previst de les activitats, tal com consta en l'annex 2.

j) En el cas de sol·licitar ajuts per al funcionament dels serveis educatius d'atenció primerenca, s'ha d'aportar:

- Una llista de despeses per a cada un dels infants pels quals se sol·licita.

- En el cas dels alumnes greument afectats, una còpia acarada de l'informe de necessitats de suport específic per a infants greument afectats.

k) En el cas de sol·licitar ajuts per a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables, quan sigui per a alumnes amb quotes bonificades segons preus públics, s'ha d'aportar:

Una còpia del document d'aprovació dels preus públics d'escolarització amb el criteri de bonificació per motius socioeconòmics.

4. L'Administració pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar la sol·licitud de manera correcta.

Setena Termini de presentació de les sol·licituds i d'esmena d'errades

1. El termini per presentar les sol·licituds és de l'1 al 15 de juny de 2023.

2. D'acord amb l'article 13.1.b) de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 i l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, si la sol·licitud o la documentació presentada té algun defecte o hi falta algun document, la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha de requerir l'entitat interessada perquè, en el termini màxim de cinc dies hàbils, presenti els documents preceptius que manquen, amb l'advertiment exprés que si no ho fa s'entén que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vuitena Instrucció i resolució del procediment

1. L'inici i la resolució del procediment per concedir les subvencions regulades en aquesta convocatòria corresponen al conseller d'Educació i Formació Professional.

2. La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa és l'òrgan competent per instruir el procediment.

3. La instrucció del procediment, la resolució de les sol·licituds i la notificació corresponent s'han de tramitar d'acord amb els articles 8 i 10 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009.

Novena Comissió Avaluadora i avaluació de les sol·licituds

1. Es crea la Comissió Avaluadora, formada pels membres següents:

Presidenta: la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, o la persona en qui delegui.

Secretària: una persona en representació de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

Vocals:

- La directora de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, o la persona en qui delegui.

- Una persona en representació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

- Una persona en representació del Departament de Gestió Econòmica de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

- Una persona en representació del Departament dels Serveis Jurídics de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

2. L'examen i la valoració de les sol·licituds correspon a la Comissió Avaluadora, la qual exerceix les funcions següents:

a) Avaluar i qualificar les sol·licituds d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta Resolució.

b) Emetre l'informe, degudament motivat, que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

3. La Comissió Avaluadora pot demanar l'assessorament d'una persona en representació de cada consell insular i de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears per elaborar l'informe.

Desena Criteris de concessió

1. La concessió dels ajuts s'ha de regir per criteris que garanteixin els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

2. Els ajuts s'han de concedir d'acord amb el que disposa la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 13 de març de 2023 per la qual s'estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles de la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears i dels centres de la xarxa complementària per a l'any 2023, i amb l'Acord del Consell de Govern de 3 d'abril de 2023 pel qual s'atorga l'autorització prèvia per exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa corresponent a la convocatòria dels ajuts a la xarxa d'escoles infantils públiques de les Illes Balears, per a l'any 2023.

3. Quan l'import de les sol·licituds d'ajuts per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys sigui superior a la quantitat màxima que es fixa en el punt 3.1.b) d'aquest annex, la quantitat total s'ha de distribuir equitativament entre el nombre total de sessions sol·licitades.

4. L'import global establert en el punt tercer d'aquesta convocatòria pot prorratejar-se entre els diferents mòduls, de tal manera que la quantia de cada mòdul pot augmentar o disminuir d'acord amb el que estableix la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 13 de març de 2023 i segons els criteris establerts en el punt 3.2 d'aquest annex.

5. El romanent de la partida s'ha de repartir entre les unitats sol·licitades que compleixen els requisits de la convocatòria.

Onzena Concessió dels ajuts

1. La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, basant-se en l'informe de la Comissió Avaluadora, ha d'emetre la proposta provisional de resolució de concessió i de denegació dels ajuts, que ha d'incloure una llista dels beneficiaris a qui es proposa atorgar la subvenció, així com una relació de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

2. La proposta provisional s'ha de publicar a la pàgina web de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. Els beneficiaris dels ajuts proposats tenen un termini de deu dies naturals des de l'endemà de la publicació a la pàgina web per presentar les al·legacions que considerin oportunes. L'escrit motivat s'ha d'adreçar a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Dotzena Límit de les subvencions i concurrència amb altres ajuts

L'import de les subvencions regulades en aquesta Resolució no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajuts, superi el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb l'article 20 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

 

Tretzena Resolució del procediment

1. El conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, ha de resoldre el procediment derivat d'aquesta Resolució i ha de concedir o denegar els ajuts sol·licitats.

2. El termini màxim per resoldre els expedients és de sis mesos comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre, d'acord amb l'article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l'article 15.3 i l'article 22.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i article 13.1.d) de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

3. La resolució del conseller d'Educació i Formació Professional posa fi a la via administrativa.

4. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per concedir l'ajut i, en qualsevol cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

Catorzena Obligacions de les entitats beneficiàries i terminis d'execució

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableixen l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, i l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, i en especial les següents:

a) Comunicar a l'òrgan que ha emès la proposta de resolució l'acceptació o la renúncia de la proposta de resolució en els termes de la resolució de convocatòria. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si en el termini de vuit dies naturals comptadors des de la publicació de la proposta no es fa constar el contrari.

b) Acreditar, davant l'òrgan que ha concedit la subvenció, el compliment efectiu dels requisits i les condicions que s'exigeixen per a la concessió dels ajuts i, si escau, el manteniment de l'activitat subvencionada.

c) Declarar els ingressos del servei per cànons, arrendaments o similars per part del titular.

d) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat. La no aplicació total o parcial de les quanties rebudes a les finalitats per a les quals la subvenció s'ha concedit constitueix una infracció molt greu, segons l'article 53.b) del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i s'aplicaran les sancions previstes en l'article 58 del Text refós esmentat.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de les administracions autonòmica, estatal i comunitària; de la Sindicatura de Comptes, o dels altres òrgans de control extern que siguin procedents.

f) Facilitar tota la informació referent als centres i programes que l'Administració educativa requereixi amb relació als ajuts concedits.

g) Fer constar de manera expressa el suport del Govern de les Illes Balears en la difusió del centre, així com la pertinença del centre a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears, tal com s'estableix en el conveni d'integració a la xarxa subscrit.

Quinzena Justificació i pagament de la subvenció

1. L'activitat subvencionada s'ha de justificar mitjançant la presentació del model de document que figura en l'annex 5 d'aquesta convocatòria. El document s'ha de presentar entre l'1 i el 12 de setembre de 2023.

2. En el cas de demanar ajuts per al sosteniment, s'ha d'adjuntar un compte justificatiu segons el model de l'annex 6. En cas de sol·licitar ajuts per al sosteniment de més d'un centre educatiu, s'ha de justificar el cost de cada un dels centres per separat i s'ha d'adjuntar un compte justificatiu per cada un dels centres, segons el model de l'annex 6.

3. En el cas de demanar ajuts per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies s'ha d'adjuntar un certificat del cost d'aquestes activitats, segons el model de l'annex 7.

4. En el cas de demanar ajuts per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca, s'ha d'adjuntar la llista de factures de la despesa justificable en què s'indiqui el concepte, la quantia i la data de pagament. En el cas dels ajuts per a infants NEE greument afectats, s'ha d'aportar el certificat de la despesa feta per contractació de personal per al suport específic de l'infant.

5. El pagament de les subvencions s'ha de tramitar una vegada resolta la convocatòria i justificada l'activitat subvencionada de conformitat amb el que estableix aquesta convocatòria.

6. Els pagaments s'efectuen mitjançant transferència bancària al compte que el beneficiari hagi indicat.

Setzena Revocació i reintegrament dels ajuts concedits

1. D'acord amb el que disposen els articles 43, 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, l'acte de concessió queda sense efecte i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

2. Per valorar i quantificar els possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció, s'han d'aplicar els criteris de gradació establerts en l'article 20 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009.

3. Per al reintegrament, s'han d'aplicar els procediments prevists a aquest efecte en la legislació de finances, d'acord amb els quals s'ha de garantir l'audiència a les persones interessades.

Dissetena Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits establerts en aquesta Resolució dona lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions establert en el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Divuitena Inspecció

D'acord amb el que disposa aquesta Resolució, les subvencions que concedeix la Conselleria d'Educació i Formació Professional s'han de sotmetre a la inspecció, fiscalització i control corresponents, segons els articles 42 i 48 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. El beneficiari, d'acord amb l'article 11.d) del Text refós esmentat, s'ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i de control financer que duguin a terme els òrgans competents i aportar tota la informació que se li requereixi en l'exercici d'aquestes actuacions.

Dinovena Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades, us informam sobre el tractament que donarem a les dades personals que consigneu en les sol·licituds:

a) Finalitat del tractament i base jurídica: gestió de les sol·licituds d'acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, i els articles 6.1.b) i c) del Reglament general de protecció de dades.

b) Responsable del tractament: la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

c) Destinataris de les dades: la Conselleria d'Educació i Formació Professional, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, als efectes de complir les obligacions financeres, tributàries i de la Seguretat Social.

d) Termini de conservació de les dades: les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de dades. És d'aplicació el que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques s'han de conservar d'acord amb el que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

e) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

f) Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

Documents adjunts