Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 307489
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 4 de maig de 2023 per la qual es regulen les formes de participació en activitats de formació permanent del professorat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets 

1.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix a l'exposició de motius I que els poders públics han de proporcionar els mitjans necessaris a fi de permetre l'actualització dels coneixements, la implementació de noves eines educatives i la millora de la formació del professorat, entre d'altres.

2.L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 d'abril de 2021, a l'article 4 sobre les formes de participació a les activitats de formació permanent del professorat, estableix el següent:

Atès el que s'estableix a l'apartat 4 de l'article 8 del Decret 41/2016, segons la forma de participació, les distintes modalitats formatives poden ser:

a) Presencials: aquelles activitats formatives que requereixen la presència directa i personal del professorat assistent.

b) A distància: aquelles activitats formatives que es duen a terme mitjançant entorns virtuals d'aprenentatge. Aquestes activitats podran incloure alguna sessió presencial, de caràcter voluntari o obligatori. En cas de ser obligatòria, no podrà superar el 10 % de les hores totals de la formació.

c) Mixtes: aquelles que combinen fases presencials i a distància. En aquest cas s'han d'explicitar els objectius de cada una de les fases, els mecanismes per a la seva integració i la seva durada en hores. Ha d'existir una distribució eficient del temps entre les fases presencials i a distància de tal manera que cap de les dues formes de participació sigui inferior al 20% de les hores totals de la formació.

3.La Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 8 de setembre de 2020 per la qual s'adeqüen les formes de participació en activitats formatives de formació permanent del professorat durant el primer trimestre del curs 2020/2021 amb les mesures de prevenció, contenció i coordinació a l'evolució de la situació epidemiològica a les Illes Balears, dictà mesures necessàries per aconseguir aquest objectiu durant el primer trimestre del curs escolar 2020/2021.

4.La Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 30 de desembre de 2020 per la qual s'adeqüen les formes de participació en activitats formatives de formació permanent del professorat amb les mesures de prevenció, contenció i coordinació a l'evolució de la situació epidemiològica a les Illes Balears, va mantenir aquestes mesures relatives a la consideració de les videoconferències com a activitats de formació presencial fins que es dictàs el contrari.

5.Una vegada superada la crisi sanitària que va propiciar l'adopció d'aquestes mesures excepcionals, ens trobam en un context en què els docents estan capacitats per aprofitar les possibilitats que aporten les tecnologies digitals a la formació permanent i, per tant, es considera convenient clarificar-ne l'ús dins cada forma de participació en activitats formatives, per tal de facilitar-hi l'accés a tots els docents de les Illes Balears.

Fonaments de dret 

1.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears. 

2.L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3.L'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 d'abril de 2021 de modificació de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4.La Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 8 de setembre de 2020 per la qual s'adeqüen les formes de participació en activitats formatives de formació permanent del professorat durant el primer trimestre del curs 2020/2021 amb les mesures de prevenció, contenció i coordinació a l'evolució de la situació epidemiològica a les Illes Balears.

5.La Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 30 de desembre de 2020 per la qual s'adeqüen les formes de participació en activitats formatives de formació permanent del professorat amb les mesures de prevenció, contenció i coordinació a l'evolució de la situació epidemiològica a les Illes Balears. 

Per tot això, dict la següent 

Resolució 

1.S'inclouen dins la forma de participació presencial les activitats de formació permanent del professorat que coincideixin sincrònicament (en el temps i en directe) tots els participants i el formador o formadors que pertoquin a cada sessió, a través de les eines tecnològiques que ho permetin. Com a la resta d'activitats presencials, s'ha de registrar l'assistència de cada participant a cada sessió prevista.

2.En el cas de les fases presencials de les activitats incloses dins la forma de participació mixta i en el cas de les sessions presencials previstes en les activitats incloses en la forma de participació a distància s'ha d'actuar com s'explica al punt 1 d'aquesta Resolució.

3.En el cas que la presencialitat sincrònica es dugui a terme a través d'eines tecnològiques, aquesta eina s'ha d'explicitar en l'apartat de metodologia del disseny de l'activitat formativa. També s'ha d'explicitar a la convocatòria el calendari i l'horari de cada sessió.

4.Aquesta Resolució s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. 

Interposició de recursos 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (9 de maig de 2023)

 La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa Amanda Fernández Rubí