Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 14/2023 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2023 suplement de crèdit (SUP04/2023)

    Número d'edicte 4436 - Pàgina 25088

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 10/2023 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2023 suplement de crèdit (SUP02/2023)

    Número d'edicte 4432 - Pàgina 25089

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 12/2023 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2023 suplement de crèdit (SUP03/2023)

    Número d'edicte 4434 - Pàgina 25090

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Alaró relativa a la modificació de l’alineació del carrer Pere Rosselló i Oliver, batle, cantonada amb el carrer de Son Amengual

    Número d'edicte 4382 - Pàgina 25091

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva de la Modificació puntual número 14 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi d’Inca relativa a la prolongació del carrer Guillem Cifre de Colonya fins al carrer del Quarter per donar accés al futur CEIP d’Inca

    Número d'edicte 4385 - Pàgina 25092

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit 03/2023

    Número d'edicte 4354 - Pàgina 25093

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit 02/2023

    Número d'edicte 4355 - Pàgina 25094

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària núm. 3/2003

    Número d'edicte 4365 - Pàgina 25095

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació puntual número 16 de les normes subsidiàries de Santa Eulària des Riu. Correcció d’errors detectats

    Número d'edicte 4387 - Pàgines 25096-25207

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Publicació definitiva expedient 14-2023 crèdit extraordinari i 16-2023 suplement de crèdit

    Número d'edicte 4462 - Pàgina 25208

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'expedient 2582/23 de modificació de crèdits per transferència, suplement i crèdit extraordinari en el pressupost general per a 2023 de l'Ajuntament de Sóller

    Número d'edicte 4374 - Pàgina 25209

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires i expositors amb finalitat lucrativa

    Número d'edicte 4376 - Pàgines 25210-25212