Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci d’atorgament de concessió administrativa per l’ocupació del varador en la zona de servei del port de Ciutadella

    Número de registre 4364 - Pàgina 25657

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, a proposta de la cap del Servei d'Entitats Jurídiques, relativa a la inscripció de la constitució de la Fundació Camí II en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 4375 - Pàgina 25658

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, a proposta de la cap del Servei d’Entitats Jurídiques, relativa a la inscripció de la transformació de l’Associació Estel de Llevant en la Fundació Estel de Llevant Salut Mental en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 4455 - Pàgina 25659

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número de registre 4456 - Pàgina 25660

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, a proposta de la cap del Servei d’Entitats Jurídiques, relativa a la inscripció de la constitució de l'entitat Mare Mar Fundació en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 4457 - Pàgina 25661

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 4 de maig de 2023 per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors en el primer quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 4406 - Pàgina 25662

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del director de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) en el primer quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 4448 - Pàgina 25663

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Motociclisme (període 2020-2024)

    Número de registre 4380 - Pàgina 25664

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federación Balear de Vela (període 2020-2024)

    Número de registre 4381 - Pàgina 25665

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs d’alçada interposat contra la Resolució de 28 de març de 2023, de la directora general de Salut Pública i Participació per suplència del director general de Prestacions i Farmàcia, per la qual es declara exclosa una participant del procediment del concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015

    Número de registre 4417 - Pàgina 25666

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en els recursos d’alçada interposats contra la Resolució de 28 de març de 2023, de la directora general de Salut Publica i Participació per suplència del director general de Prestacions i Farmàcia, per la qual s’aprova la llista definitiva de mèrits dels participants en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia (BOIB núm. 40, de 30 de març)

    Número de registre 4419 - Pàgina 25667

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Extracte de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de maig de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions i d’aportacions econòmiques per dur a terme activitats en matèria de salut pública per a l’exercici 2023

    Número de registre 4415 - Pàgines 25668-25669

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Información pública sobre el projecte i l’estudi d’impacte ambiental de la modificació substancial de l’autorització ambiental integrada de l’Àrea de Gestió de Residus es Milà promoguda pel Consorci de Residus i Energia de Menorca, consistent en una planta de digestió anaeròbia

    Número de registre 3594 - Pàgina 25670

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 1048/2020 relativa al projecte d'edifici de dos habitatges, al C/ Teulat, 23, al T.M. de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 3905 - Pàgina 25671

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 5589/2019 relativa al projecte bàsic d'habitatge unifamiliar aïllada al c/ Merlera, 15. TM Palma

    Número de registre 4348 - Pàgina 25672

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 517/2020 relativa al projecte bàsic del pont del carrer Major de Sant Llorenç des Cardassar sobre el torrent de ses Plans

    Número de registre 4373 - Pàgina 25673

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) mitjançant la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el FOGAIBA en el primer quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 4443 - Pàgina 25674

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord adoptat pel Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears pel qual s’acorda la reversió de terrenys i instal·lacions nàutic-esportius del Club de Vela del Port d’Andratx

    Número de registre 4345 - Pàgina 25675

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord adoptat pel Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears d’inici del procediment d’atorgament de la concessió administrativa per l’ocupació i explotació d’instal·lacions nàutic-esportives al port d’Andratx

    Número de registre 4350 - Pàgina 25676

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord adoptat pel Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears pel qual s’adjudica la concessió administrativa per construcció i explotació d’amarraments esportius i d’esbarjo al port d’Andratx

    Número de registre 4347 - Pàgina 25677

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de l’admissió de sol·licitud del Club Nàutic de Ca’n Picafort per a la declaració d'abandonament de l'embarcació anomenada “Sarabanda”, Mallorca

    Número de registre 4377 - Pàgina 25678

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 8 maig de 2023, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el primer quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 4422 - Pàgina 25679

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de maig de 2023 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 4386 - Pàgina 25680

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de la convocatòria d'ajuts a la formació per a les persones usuàries de la Secció d'Atenció a Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar Social i Recursos Humans del Consell Insular d'Eivissa, per als anys 2023, 2024 i 2025

    Número de registre 4414 - Pàgina 25681

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Obertura de nou període d’informació pública amb relació a l'expedient de declaració com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de lloc d’interès etnològic, del conjunt de les barraques (escars) i els molls de Portocolom (Felanitx), amb la delimitació del Bé i de l’entorn de protecció

    Número de registre 4371 - Pàgina 25682

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Extracte de la convocatòria de subvencions del Consorci de la Serra de Tramuntana per a l’any 2023, subvencions extraordinàries per pal·liar els efectes de la borrasca Juliette a la Serra de Tramuntana

    Número de registre 4440 - Pàgines 25683-25684

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu i del Consell Rector de l’Agència de Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 24 d’abril de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases que regulen els ajuts per a accions de voluntariat l’any 2023 (Exp. 0908-2023-000001)

    Número de registre 4411 - Pàgines 25685-25686

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic aprovació inicial de la modificació de crèdit 12/2023 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 4 de maig de 2023

    Número de registre 4428 - Pàgina 25687

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic aprovació inicial de la modificació de crèdit 10/2023 per suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 4 de maig de 2023

    Número de registre 4429 - Pàgina 25688

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Banyalbufar per la qual s'aprova inicialment el Reglament del Consell Municipal d'Infància i Adolescència (CMIA) de Banyalbufar

    Número de registre 4433 - Pàgina 25689

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació d'inici de l'expedient de cessió d'un solar situado al C/ Bonavida 2, de Peguera (Calvià) per la promoció d'habitatges protegits a favor del Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

    Número de registre 4393 - Pàgina 25690

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació padrons i llistes cobratòries dels preus públics de prestació Escoletes abril

    Número de registre 4344 - Pàgina 25691

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació padrons i llistes cobratòries dels preus públics del servei menjar a domicili abril

    Número de registre 4346 - Pàgina 25692

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació padrons i llistes cobratòries dels preus públics de la prestació del servei d´ajuda domiciliària abril

    Número de registre 4349 - Pàgina 25693

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació padrons i llistes cobratòries dels preus públics del servei de teleassistència abril

    Número de registre 4351 - Pàgina 25694

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Proposta de revisió de tarifes del servei de transport urbà de viatgers amb taxis del terme municipal de Manacor

    Número de registre 4437 - Pàgina 25695

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Providència d'emplaçament a tercer, Procediment Abreujat núm. 142/2023 Jutjat contenciós administratiu nº 2

    Número de registre 4394 - Pàgina 25696

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Movilitat: Provisió de Batlia de modificació calendari revisió anual de vehicles de tracció animal 2023

    Número de registre 4441 - Pàgines 25697-25698

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació. Exposició al públic del projecte d’obres i de l’estudi d’impacte ambiental

    Número de registre 4445 - Pàgina 25699

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Extracte de les bases reguladores de la convocatòria per a la participació dels i les joves al programa «Compta amb jo! 2023

    Número de registre 4463 - Pàgina 25700

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de titularitat dels drets funeraris de la sepultura del cementeri municipal

    Número de registre 4317 - Pàgina 25701

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial del Reglament de funcionament del Consell municipal de la dona i per a la igualtat del municipi de Santanyí

    Número de registre 4430 - Pàgina 25702

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Emplaçament a les persones interessades en el Procediment ordinari núm. 154/2022, que se substancia davant el Jutjat Contenciós – Administratiu núm. 2 de Palma

    Número de registre 4446 - Pàgina 25703