Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 308673
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 5 de maig de 2023 per la qual es modifica la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de març de 2023 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 8 de març de 2023, el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors va dictar la Resolució per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d'admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 16 de març de 2023.

Posteriorment a la publicació de la Resolució esmentada, s'han advertit errades, que, de conformitat amb el que estableix l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeixen a rectificar mitjançant la present Resolució.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Primer. Modificar l'apartat 2 del punt vuitè de la Resolució que passa a tenir la redacció següent:

2.  També s'han d'introduir al GESTIB, el dia 3 de juliol com a tard, el nombre d'alumnes que han de repetir curs i no han de tornar a participar en el procés d'admissió, d'acord amb el que es determina en el punt 9.5 d'aquestes instruccions. Així mateix, també s'ha d'incloure el nombre d'alumnes que reuneixen els requisits del punt 9.6.

Segon. Modificar el punt novè de la Resolució que passa a tenir la redacció següent:

Novè Persones que poden sol·licitar l'admissió als ensenyaments de formació professional

1. Per a l'admissió a un cicle formatiu de grau bàsic, de grau mitjà o de grau superior, per la via d'accés corresponent, és necessari formalitzar la sol·licitud d'admissió a l'ensenyament respectiu, encara que l'aspirant estigui cursant altres ensenyaments al mateix centre.

2. Els alumnes menors de divuit anys poden presentar la sol·licitud d'admissió sempre que disposin d'algun dels documents acreditatius següents:

a) DNI, NIE o targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

b)  Passaport.

c) Certificat d'empadronament en un municipi.

d)  Visat d'estudis.

e)  Targeta d'estudiant estranger.

3. Els alumnes majors de divuit anys poden presentar la sol·licitud d'admissió sempre que disposin d'algun dels documents acreditatius següents:

a) DNI, NIE o targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

b) Passaport.

c) Visat d'estudis.

d) Targeta d'estudiant estranger.

e) Autorització de residència prevista a l'article 197 del Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei orgànica 2/2009.

f) Autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals, prevista a l'article 198 del Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei orgànica 2/2009.

4. Els alumnes majors de divuit anys, que no disposin de la documentació establerta en l'apartat anterior, poden presentar la sol·licitud d'admissió sempre que disposin de l'autorització de residència temporal per raons d'arrelament per a la formació, prevista en l'article 124.4 del reglament d'estrangeria i reformat pel Reial Decret 629/2022, de 26 de juliol.

5. Els alumnes que el curs acadèmic anterior estaven matriculats en un cicle formatiu però hagin perdut el dret d'assistir-hi i ser avaluats de conformitat amb la normativa vigent, també han de presentar la sol·licitud d'admissió.

6. També han de tornar a participar en aquest procés d'admissió els alumnes que el curs acadèmic anterior cursaven un cicle formatiu i hagin de repetir el primer curs, sempre que els mòduls suspesos superin el 50 % de la càrrega lectiva anual dels mòduls matriculats. Les persones que hagin de repetir el primer curs amb un percentatge de mòduls suspesos inferior s'han de matricular al mateix centre on l'han cursat en les dates indicades per als alumnes que no promocionen a segon curs.

7. Així mateix, els alumnes que el curs acadèmic anterior van formalitzar la matrícula a un mòdul o més que havien quedat vacants una vegada finalitzat el termini ordinari d'admissió, no han de participar en aquest procés d'admissió sempre que hagin superat el 50 % de la càrrega lectiva anual dels mòduls a què estaven matriculats.

Tercer. Modificar les lletres b) dels punt 1 de les lletres E, F i G de l'annex 2 de la Resolució que passen a tenir la redacció següent:

b)  La documentació ve regulada en els punts 9.2, 9.3 i 9.4 de les instruccions (annex 1).

Quart. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 5 de maig de 2023

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Baos Relucio