Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Nomenament funcionaris de carrera de la categoria Oficial de Policia Local del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 4424 - Pàgina 25213

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Nomenament com a funcionària de carrera de l’Ajuntament de Deià, d'una administrativa comptable d'administració especial

    Número de registre 4408 - Pàgines 25214-25215

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Nomenament d'un funcionari de carrera de l'Ajuntament de Deià, com treballador familiar per haver estabilitzat la plaça pel sistema extraordinari de concurs de mèrits

    Número de registre 4413 - Pàgines 25216-25217

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Nomenament d'un funcionari de carrera de l’Ajuntament de Deià, com oficial de manteniment per haver estabilitzat la seva plaça pel sistema extraordinari de concurs de mèrits

    Número de registre 4416 - Pàgines 25218-25219

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Nomenament d'una funcionària de carrera de l’Ajuntament de Deià, com a netejadora per haver estabilitzat la seva plaça pel sistema extraordinari de concurs de mèrits

    Número de registre 4425 - Pàgines 25220-25221

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenaments funcionaris de carrera plaça tècnic/a ciències de la informació de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4395 - Pàgina 25222

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenaments funcionaris de carrera plaça tècnic/a d’administració general de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4464 - Pàgina 25223

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Decret cessament per renúncia de la Secretària del Grup Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 4465 - Pàgina 25224

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució del gerent de la Fundació per a l’Esport Balear per la qual es fa pública la designació de les presidències dels tribunals encarregats de dur a terme el procés selectiu de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de la Fundació per a l’Esport Balear i el resultat del sorteig de la resta de membres d’aquests tribunals

    Número de registre 4368 - Pàgines 25225-25226

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució del gerent de la Fundació per a l’Esport Balear per la qual es fa pública la designació de les presidències dels tribunals encarregats de dur a terme el procés selectiu de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de la Fundació per a l’Esport Balear i es publica el resultat del sorteig de la resta de membres d’aquests tribunals

    Número de registre 4369 - Pàgines 25227-25228

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) per la qual es modifiquen les condicions de funcionament de la borsa de treball previstes a la base vuitena de la convocatòria per a la creació d’una borsa de la categoria de redactor/a d’informatius, per a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per a contractacions laborals temporals

    Número de registre 4366 - Pàgines 25229-25230

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) per la qual es modifiquen les condicions de funcionament de la borsa de treball previstes a la base vuitena de la convocatòria per a la creació d’una borsa d’operador de càmera, per a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per a contractacions laborals temporals

    Número de registre 4367 - Pàgines 25231-25232

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d’intervenció i auditoria de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 4378 - Pàgines 25233-25260

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 4435 - Pàgines 25261-25269

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa sobre la designació dels tribunals en els processos d’estabilització

    Número de registre 4438 - Pàgines 25270-25282

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòra concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de Tècnics-iques d’Administració General, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 4423 - Pàgines 25283-25289

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació llista definitiva persones aspirants per formar part del borsí de tècnic/a ciències de la informació de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 4466 - Pàgina 25290

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Llista provisional de persones admeses i excloses o omeses pel sistema de concurs de mèrits, per cobrir les places de funcionari corresponent a la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021 i 2019

    Número de registre 4407 - Pàgines 25291-25329

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura de 3 places fixes de capatàs de xarxes a EMAYA – Aigües

    Número de registre 4431 - Pàgines 25330-25336

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Constitució de la borsa de treball de personal funcionari interí, tècnic/a auxiliar especialitat en administració de sistemes informàtics, escala administració especial, subescala tècnica auxiliar, grup C, subgrup C1, de l’Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 4352 - Pàgina 25337