Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 311060
Resolució del Director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 4 de maig de 2023 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El Decret 34/2019 de 10 de maig (BOIB,núm. 66, de 16 de maig), estableix l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de dia 26 de maig de 2022 dicta les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes a les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb el tercer punt de l'esmentada Resolució, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres publicarà una resolució del calendari d'admissió i matriculacío a les escoles oficials d'idiomes que ha de regir per a cada curs acadèmic.

Fonaments de dret

1. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer (BOE núm. 51, d'1 de març), reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març, i suplement en català núm. 9, de 16 de març), que a l'article 36.2 estableix que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, d'acord amb el que disposen els articles 27 i 149.1.30a de la Constitució espanyola.

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), en redacció donada per la La Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm.340, de 30 de desembre), per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, inclou els ensenyaments d'idiomes dins els ensenyaments del sistema educatiu i els dona la consideració de règim especial.

3. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, que regula en el Capítol VII, article 34, els ensenyaments de règim especial i en concret l'ensenyament d'idiomes (article 35).

4. El Decret 64/2019 de 2 d'agost (BOIB núm. 107, de 3 d'agost), pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer de 2021, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres és competent en els ensenyaments de règim especial.

6. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de dia 26 de maig de 2022 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes a les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de gener de 2023 (BOIB núm. 8, de 17 de gener), per la qual s'estableix l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

Per tot això, i a l'empara de l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dicto la següent

 

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar el calendari del procés d'admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes  de régim especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024. Aquest calendari figura a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

1. Els processos de preinscripció i matriculació als ensenyaments d'idiomes de règim especial es realitzarà de manera telemàtica a través de la pàgina web de cada centre.

2. Les persones que aportin un certificat oficial dels nivells A1, A2, B1, B2 o C1 emès per les institucions reconegudes a la normativa vigent, podran accedir al nivell o curs següent a l'acreditat pel certificat.

3. El lliurament de la documentació que acompanya la preinscripció o/i la matrícula es realitzarà també per via telemàtica a través dels mitjans establerts per cada centre.

4. Les publicacions de llistes, o de resultats, i la presentació de possibles reclamacions o al·legacions, incloses en el calendari d'admissió i matriculació que s'aprova en aquesta Resolució, es realitzaran també de manera telemàtica.

5. Els centres han de donar  publicitat a les corresponents instruccions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per a dur a terme els processos telemàtics i les publicaran a la seva pàgina web.

Tercer

Notificar aquesta resolució als directors dels centres perquè les apliquin en el seu centre i perquè les donin a conèixer a tota la comunitat educativa. Aquesta Resolució es publicarà a la pàgina web de cada centre.

Quart

Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i tengui efectes des de l'endemà de la seva publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3 /2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En el cas que s'interposi un recurs de reposició, una vegada desestimat aquest, expressament o per silenci, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29 /1998.

 

Palma, 4 de maig de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

Documents adjunts