Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 226656
Decret de Presidència núm. 50/2023, de 21 de març, relatiu a l’aprovació del Projecte integral d’obres i activitats per a la reforma de l’edifici d’Es Fabiol (exp. C4316-2023-000002)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que per Decret de Presidència núm. 50/2023, de 21 de març, s'aprovà inicialment el Projecte integral d'obres i activitats per a la reforma de l'edifici d'Es Fabiol, presentat per l'arquitecte Joan Enric Vilardell Santacana, amb un pressupost d'execució per contracta de 1.179.386,32 € IVA inclòs.

El projecte esmentat restarà en exposició pública al tauler d'edictes de la pàgina web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es), per un període de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà del dia que es publiqui aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En el cas que durant aquest termini no es presentessin al·legacions al projecte, es considerarà definitivament aprovat.

 

Maó, 23 de març de 2023

Per delegació de la presidenta El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)