Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 224198
Extracte de l'aprovació de la convocatòria Bases de XI Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Identif.): 684513

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet el qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions.

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primer. Finalitat

Aquest premi, amb format de concurs literari, té per objecte estimular l'escriptura i la lectura entre tots els estudiants de sa Pobla, així com incentivar l'estimació a les lletres, tot perseguint un progrés i millor desenvolupament cultural de la nostra societat.

Segon: Beneficiaris

Poden participar en aquesta convocatòria els centres públics i privats sostinguts amb fons públics de sa Pobla que imparteixen ensenyaments d'infantil, primària, secundària, formació professional, i el CEPA de sa Pobla. Hi participaran per aules, en cada categoria corresponent. Els/les docents de les aules participants podran guiar els/les alumnes perquè el nivell d'expressió i la correcció ortogràfica siguin adequats a cada nivell, i escolliran un màxim de 5 treballs per aula per presentar al concurs. En la categoria infantil no hi ha cap restricció en el nombre d'obres a presentar.

Ateses les característiques dels centres, el CIFP Joan Taix i el CEPA sa Pobla presentaran al concurs sis treballs individuals, com a màxim, mitjançant procediments interns de selecció.

Tercer. Bases reguladores:

Publicades al següent enllaç:

https://sapobla.eadministracio.cat/transparency/3728df30-fe31-457a-9929-98fedb87fd03/

Quart. Import:

Els premis consistiran en un val per un valor de 65 €, per al guanyador/-a de cada una de les sis categories i de 40 € per a l'autor del segon treball premiat, per adquirir material escolar o llibres a qualsevol comerç de sa Pobla. El valor total dels vals, per tant, ascendeix a la quantitat de 630 €.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

- 5 de maig de 2023. Termini de presentació dels treballs

 

(Signat electrònicament: 29 de març de 2023)

El batle-president Llorenç Gelabert Crespí