Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 210634
Aprovació dels plecs de condicions que han de regir el concurs per a la licitació de l'explotació de les instal·lacions de les temporades 2023-2024 de les platges de Ciutadella, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per a coneixement general, es fa públic que mitjançant acord de Junta de Govern de dia 22 de març de 2023, es va adoptar l'acord següent:

"(...)PRIMER. Aprovar l'expedient del concurs per a l'adjudicació de les autoritzacions per a l'explotació, per tercers, de determinades instal·lacions temporals desmuntables a ubicar a les platges del T.M. de Ciutadella de Menorca, ocupant el domini públic marítim-terrestre, durant la temporada turística 2023 I 2024, per procediment obert i tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, i per lots.

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars de data 22/03/2023 i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de data 21/03/2023 que regiran el concurs per a l'adjudicació de les autoritzacions per a l'explotació, per tercers, de determinades instal·lacions temporals desmuntables a ubicar a les platges del T.M. de Ciutadella de Menorca, ocupant el domini públic marítim-terrestre, durant la temporada turística 2023 i 2024, per procediment obert i tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, i per lots.

TERCER. Aprovar la següent condició suspensiva a l'adjudicació, consistent en que no es podrà procedir a l'adjudicació dels lots núm. 12, 13, 15 i 16 mentre l'Ajuntament de Ciutadelola de Menorca no hagi obtingut de a Demarcació de Costes en Illes Balears l'autorització temporal d'ocupació del DPMT per als anys 2023, 2024, 2025 i 2026 per a l'ús de les rampes de varada de Cala en Forcat i Serpentona al T.M. de Ciutadella de Menorca, actualment en tràmit.

QUART. Publicar l'anunci de la licitació del concurs en el Perfil del Contractant de l'òrgan de contractació, junt amb el Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques particulars, perquè durant el termini de quinze (15) dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la licitació en dit perfil del contractant es puguin presentar proposicions.

CINQUÈ. Publicar l'anunci del Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen el concurs en el BOIB de conformitat amb l'apartat 6 de l'article 113 del Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de Costes.

SISÈ. Publicar-ho en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació.

SETÈ. Aprovar la composició de la mesa de contractació amb els membres identificats en la clàusula 17.1 del Plec de clàusules administratives particulars.(...)"

El text del plec de clàusules adminstratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars estan disponibles per a consultar, a la seu electrònica de la web de l'Ajuntament: https://www.ajciutadella.org/edictes/edictes.aspx?ESTAT=1&TIPO=5

 

Ciutadella de Menorca, (signat electrònicament: 23 de març de 2023)

L'alcaldessa Joana Gomila Lluch