Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 223923
Aprovació dels padrons fiscals d’IBI urbana, rústica i BICE, de l’exercici 2023, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament de Ciutadella, per acord de Junta de Govern de dia 29/03/2023, ha aprovat els padrons fiscals d'IBI urbana, rústica i BICE, de l'exercici 2023, i de les liquidacions que els integren, a l'efecte de la corresponent notificació col·lectiva, per la qual cosa es publica aquest edicte per al seu general coneixement, en compliment dels articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT) i 24 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

L'anunci del padró i de les liquidacions que l'integren, s'exposarà al públic per un termini de vint dies a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOIB, el qual també es publicarà al tauler d'edictes de la seu electrònica municipal.

Contra l'acte d'aprovació del padró i de les liquidacions que l'integren, es podrà interposar recurs de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de finalització del període d'exposició pública, d'acord amb el que estableix l'article 14.2.c. del Text refós de la Llei que regula les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

De conformitat amb el que disposa l'article 62.3 de la LGT, es posa en coneixement dels contribuents que es procedirà a l'obertura del període voluntari del tribut a:

- L'oficia de Recaptació municipal: carrer Nou de juliol, 1, de Ciutadella de Menorca.

- Horari: de 9 a 13.30 hores de dilluns a divendres, excepte festius.

- Període de cobrament voluntari IBI urbana: del 19/04/2023 al 19/06/2023 (1r. fraccionament); de l'11/07/2023 a l'11/09/2023 (2n. fraccionament) i de l'11/10/2023 a l'11/12/2023 (3r. fraccionament).

- Període de cobrament voluntari IBI rústica i BICE: del 19/04/2023 al 19/06/2023.

- El pagament es podrà fer en metàl·lic, xec bancari, per domiciliació bancària, o, mitjançant ingrés o transferència en les entitats col·laboradores següents*:

  • BBVA: ES37 0182 5747 4100 1811 2222 (BIC: BBVAESMMXXX)
  • BANCA MARCH: ES28 0061 0086 1000 6870 0119 (BIC: BMARES2MXXX)
  • CAIXABANK: ES26 2100 0061 4502 0053 1878 (BIC: CAIXESBBXXX)
  • CAIXA COLONYA: ES20 2056 0014 1620 8916 9128

(*) Si realitzen una transferència, per favor, trametin una còpia al correu electrònic: admin@regestril.com

Transcorregut el termini d'ingrés voluntari sense que s'hagi satisfet el deute s'iniciarà el període executiu, d'acord amb el que estableixen els articles 26, 28 i 161 de la LGT, la qual cosa determinarà l'exigència dels interessos de demora, així i com els recàrrecs que corresponguin i, en el seu cas, costes, del procediment de constrenyiment.

 

Ciutadella de Menorca, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document (29 de març de 2023)

L'alcaldessa Joana Gomila Lluch