Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 222885
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Totals 8ª TANDA (anualitat 2021) de data 5 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 8.4. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes, per al foment de l'agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 5 de setembre de 2022, va signar la següent resolució,

 

“INFORME  PROPOSTA  I RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura 11.2.1 Ajudes per al Foment de l'Agricultura Ecològica  per als anys 2021 i 2022 Convocatòria 2021

Antecedents

1.En data 26 de febrer de 2015, es va publicar el BOIB núm. 29 l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

2.En data  27 de febrer de 2021 es va publicar, en el BOIB núm. 27, la Resolució del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per als anys 2021i 2022 de les ajudes destinades al foment de l'agricultura ecològica.

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han duit a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4.Els interessats assenyalats a l'Annex I adjunt han presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, tota la documentació necessària prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat que compleixen amb els requisits, considerant les dades descrites a l'annex I. 

5.Una vegada avaluades les sol·licituds d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat de la convocatòria, als beneficiaris els hi correspon una ajuda màxima detallada a l'Annex I.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de febrer de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per als anys 2021 i 2022 de les ajudes destinades al foment de l'agricultura ecològica.

2.Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell. 

3.Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

4.Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

5.Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

6.Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

7.Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'Agricultura i a la Ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

8.Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, al sector vitivinícola.

9.Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10.Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11.Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

12.Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

13.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

14.Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

15.Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

16.Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

17.Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Proposta de resolució de concessió

Per tot això,  s'informa favorablement i propòs al vicepresident  del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallats a l'Annex I per a l'any 2021 i 2022, que són un total de 10 expedients i que comença amb ANTONI RAMON CALAFELL FRERIKS i acaba amb SEBASTIAN GARÍ GALMES , que suma un import bianual (2021-2022) de CENT SEIXANTA-SET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS I NORANTA-VUIT CÈNTIMS (167.461,98 €), relativa a la línia d'ajuda “Foment de l'Agricultura Ecològica”,amb les superfícies i grups de cultiu  especificats a l'Annex I i que correspon al cofinançament següent: 50 % FEADER, 5% AGE, 45% CAIB.

1.Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament detallats a l'Annex I .

2.Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris seran les indicades a l'Annex II.

3.Comunicar als interessats per publicació al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució - que no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Josep Xavier Nadal Coll

Conforme amb la proposta, en dict resolució

El vicepresident en matèria agrària Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I PERCEPTORS CONCESSIÓ AECU2021_1_8_2021

NÚM EXPEDIENT SGA

CIF/NIF

NOM O RAÓ SOCIAL

GRUP DE CULTIU

SUPERFÍCIE SOL·LICITADA (ha)

SUPERFÍCIE VALIDADA (ha)

IMPORT GRUP DE CULTIU

IMPORT TOTAL(€)

IMPORT FEADER (€)

IMPORT AGE (€)

IMPORT CAIB (€)

IMPORT CONCEDIT PERÍODE 2021-2022 (DOS ANYS)

04000265

***7518**

ANTONI RAMON CALAFELL FRERIKS

CÍTRICS

0,03

0

0,00 €

1.199,41 €

599,71 €

59,97 €

539,73 €

2.398,82 €

FRUITERS DE PINYOL

0,75

0,75

458,10 €

OLIVAR

1,44

1,44

741,31 €

04001078

***7245**

JUAN ADROVER CARDELL

FRUITERS DE SECÀ

40,16

40,16

6.241,09 €

15.386,66 €

7.693,33 €

769,33 €

6.924,00 €

30.773,32 €

HERBACIS DE SECÀ

73,76

73,76

9.145,57 €

HERBACIS DE REGADIU

0,11

0

0,00 €

04001515

***1586**

ANTONIO SUREDA NICOLAU

VINYA DE VINIFICACIÓ

7,45

7,45

2.699,88 €

11.040,56 €

5.520,28 €

552,03 €

4.968,25 €

22.081,12 €

FRUITERS DE SECÀ

16,76

16,76

2.876,02 €

HERBACIS DE SECÀ

35,99

35,99

5.464,66 €

04001925

***1814**

GUILLERMO LLULL LLODRA

HERBACIS DE SECÀ

30,94

30,94

4.843,22 €

7.225,56 €

3.612,78 €

361,28 €

3.251,50 €

14.451,12 €

HERBACIS DE REGADIU

10,56

10,52

2.382,34 €

04001939

***0868**

FRANCISCO ADROVER FULLANA

FRUITERS DE SECÀ

11,15

11,15

1.913,34 €

11.741,17 €

5.870,59 €

587,06 €

5.283,52 €

23.482,34 €

HERBACIS DE SECÀ

89,1

89,1

9.827,83 €

04003192

***1670**

JUANA MARIA SITJAR CIRERA

HERBACIS DE SECÀ

78,83

78,83

6.758,48 €

6.758,48 €

3.379,24 €

337,92 €

3.041,32 €

13.516,96 €

04003226

***2138**

PERE NADAL SUNYER

VINYA DE VINIFICACIÓ

7,81

7,81

2.830,34 €

2.830,34 €

1.415,17 €

141,52 €

1.273,65 €

5.660,68 €

04003919

E07712540

SANT JOAN DE BINISSAIDA CB

OLIVAR

5,27

5,27

2.713,00 €

2.713,00 €

1.356,50 €

135,65 €

1.220,85 €

5.426,00 €

04005183

V57779761

S.A.T. SON JOVER

HORTÍCOLES AIRE LLIURE

1,47

1,47

659,74 €

14.049,78 €

7.024,89 €

702,49 €

6.322,40 €

28.099,56 €

FRUITERS DE SECÀ

33,48

31,87

5.278,42 €

HERBACIS DE SECÀ

44,57

44,55

6.397,34 €

HERBACIS DE REGADIU

0,12

0

1.714,28 €

04005231

***0770**

SEBASTIÁN GARÍ GALMÉS

HORTÍCOLES AIRE LLIURE

0,06

0

0,00 €

10.786,03 €

5.393,02 €

539,30 €

4.853,71 €

21.572,06 €

FRUITERS DE SECÀ

5,92

5,92

1.015,87 €

HERBACIS DE SECÀ

83,61

83,61

9.600,96 €

HERBACIS DE REGADIU

0,75

0,75

169,20 €

 

10 EXPEDIENTS

TOTAL

83.730,99 €

41.865,51 €

4.186,55 €

37.678,93 €

167.461,98 €

 

ANNEX II OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

- Mantenir sense disminuir la superfície compromesa a nivell de grup de cultiu, independentment que pugui variar la ubicació del cultiu dins de les parcel·les que integren l'explotació agrària o dels canvis de les parcel·les on s'ubica el conreu. Aquest compromís es considera complit amb una tolerància màxima de disminució de la superfície compromesa de 0,1 ha en grups de cultiu que tenguin fins a 0,5 has de superfície compromesa i un 10% en aquells de més de 0,5 has de superfície compromesa.

- Complir a les parcel·les el que estableixen les normes genèriques i específiques de cada cultiu sobre producció ecològica.

- Mantenir i actualitzar el quadern d'explotació específic per a l'agricultura ecològica on s'inscriuran operacions de cultiu i actuacions realitzades ( adob, fitosanitaris, conreu, etc) a cada una de les parcel·les ( o grup de parcel·les en cas de ser el mateix cultiu), amb indicació de la data de realització i les incidències, si n'hi hagués.

- Participar, durant el període de compromís, en activitats de formació relacionades amb l'agricultura ecològica. Per això, haurà de justificar l'assistència a algun curs o activitat de formació tècnica, relacionats amb la matèria, d'un mínim de 25 hores.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control que siguin procedents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de comptes o altres òrgans de control extern, necessaris per comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el posterior manteniment dels compromisos.

- Complir, a la seva explotació, els requisits legals de gestió, així com les bones condicions agràries i mediambientals establertes en els articles 91, 92, 93, 94 i 95 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

- Mantenir els requisits  i condicions exigibles  respecte a l'explotació i a la persona beneficiària.

- Els beneficiaris es comprometen i obliguen, durant un període de 2 anys (2021-2022),inclòs el de la sol·licitud d'ajuda, a estar inscrits en el registre d'operadors del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) com a titulars de les parcel·les inscrites.

- S'informa als beneficiaris que els seus expedients es troben a la seva disposició i consulta al Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA (carrer de Reina Constança, núm. 4 de Palma).

 

(Signat electrònicament: 29 de març de 2023)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019) Jorge Sánchez Fernández