Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 192095
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica d’obertura del tràmit d’informació pública per a una sol·licitud d’aprovació del projecte d’execució i de reconeixement, en concret, de la utilitat pública per a la distribució de gas natural canalitzat a Camp de Mar, al terme municipal d’Andratx (Illes Balears)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i amb l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet a informació pública la sol·licitud d'aprovació del projecte d'execució i de reconeixement, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació de distribució de gas canalitzat les característiques principals de la qual s'assenyalen a continuació:

- Núm. d'expedient: 2019/12986

- Denominació de la instal·lació: distribució de gas natural canalitzat a Camp de Mar, al terme municipal d'Andratx

- Peticionari: Redexis Gas, SA

- Domicili: c/ del Fluvià, 1, 2n, 2 B, 07009 Palma

- Objecte del projecte: descriure les canalitzacions pertinents per a donar subministrament de gas natural canalitzat a Camp de Mar —TM d'Andratx— des de les xarxes existents a Peguera —TM de Calvià (Illes Balears).

- Característiques principals: les indicades en el projecte d'execució signat digitalment per l'enginyer industrial Àngel Casas Bachiller (col. 9735) i visat el 08/03/2023 pel COIIM-Valladolid, amb núm. 202301418, i que són les següents:

Gas que s'ha de subministrar:

- Gas natural amb un PCS (Hs) entre un mínim de 10,26 kWh/m3 i un màxim de 13,26 kWh/m3, en funció de la seva procedència.

Descripció de la instal·lació:

Consisteix en una xarxa de distribució (MOP 5 bar) de 680 metres de canonada de polietilè d'alta densitat PE 100 SDR 17/17,6 DN 110 per a donar subministrament de gas natural canalitzat des de les xarxes existents al c/ de la Savina (Peguera) fins al nucli urbà de Camp de Mar (Andratx).

El recorregut discorre pel terme municipal de Calvià (136 metres) des del c/ de la Savina paral·lel a la carretera MA-1A, dins la zona de domini públic, per on, seguint paral·lel a l'esmentada carretera, travessa al terme municipal d'Andratx (544 metres) fins arribar a l'alçada del bé «AND-4», de propietat municipal, on, per  perforació dirigida, creuarà la MA-1A per continuar paral·lel pels límits de les parcel·les «AND-4» i «AND-5» fins arribar al c/ de Cromlec del nucli urbà de Camp de Mar (Andratx).

Pressupost: 29.311,21 €

Aquesta informació es fa pública per al coneixement general i, especialment, per als propietaris i la resta de titulars afectats per l'execució de les obres, perquè aquests, com a interessats, puguin examinar el projecte de la instal·lació esmentada a la seu de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius (c/ del Calçat, 2A, planta baixa, 07011 Palma), així com a la seva seu electrònica, domini http://energia.caib.es.

Al mateix temps, s'hi poden formular les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de vint dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Signat electrònicament: 16 de març de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 04/03/2021) José Guillermo Malagrava Rigo

ANNEX Béns o drets afectats

Numeració de la finca al projecte

Titular

Ref. Cadastre

Polígon

Parcel·la

Municipi

Ple domini (m2)

Servitud permanent de pas (ml)

Ocupació Temporal (m2)

CAL-01

Ajuntament de Calvià

2076012DD5717S0001GT

-

-

Calvià

-

-

202,5

AND-02

Consell Insular de Mallorca

07005A008090040000RJ

8

9004

Andratx

-

-

423

AND-03

Consell Insular de Mallorca

07005A009090060000RR

9

9006

Andratx

-

-

-

AND-04

Ajuntament Andratx

0871201DD5707S0000LM

-

-

Andratx

1

67

540

AND-05

Inversiones Plomer SL

0871214DD5707S0001KQ

-

-

Andratx

-

172

877