Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 227576
Aprovació inicial expd. 8-2023 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment per l' Ajuntament Ple, en sessió ordinària de dia 30 de març de 2023, l'expedient número 8/2023 de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit essent una modificació de crèdit en el pressupost 2023.

De conformitat amb allò que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es fa públic que l'expedient de modificació de crèdits estarà exposat durant un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent a la data d'inserció del present anunci en el BOIB, durant el qual els interessats el podran examinar i, si escau, presentar reclamacions davant el Ple.

Transcorregut el termini anterior, i cas que no es presenti cap reclamació, es considerarà definitivament aprovada la modificació de crèdits, en virtut de la presumpció de l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre'ls, que es comptarà a partir del dia següent de la finalització de l'exposició al públic.

 

Muro, a la data de la signatura electrònica: (31 de març de 2023)

El batle Miquel Porquer Tugores