Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 226662
Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de març de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases que regeixen la concessió d’ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric, inclòs el patrimoni cultural immaterial de Menorca i de la convocatòria per a l’any 2023 (Exp. 2112-2023-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS 684796

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions:

  • (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/684796)

Primer. Beneficiaris.

Poden ser-ne beneficiaris les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica, que compleixin les condicions que s'estableixen en la convocatòria per a cada línia d'ajuts.

Segon. Objecte

Els presents ajuts contribueixen a millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni cultural immaterial (PCI) de Menorca promovent la elaboració de plans de salvaguarda per als elements del PCI en risc de desaparició, així com també donant suport econòmic a les activitats que signifiquen ampliar i millorar el coneixement i la salvaguarda del patrimoni històric a través d'intervencions arqueològiques, paleontològiques, investigacions de tipus històric, restauració de béns i la difusió dels mateixos.

Tercer. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regirà per les bases aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca en la sessió de caràcter ordinari de dia 20.03.2023.

Quart. Import

L'import global màxim de la convocatòria és de 300.000 € (tres-cents mil euros).

Línia 1. Restauracions

90.000 €

Línia 2. Intervencions

120.000 €

Línia 3. Investigacions

38.000 €

Línia 4. Publicacions

7.000 €

Línia 5. Jornades i activitats PH

15.000 €

Línia 6. Accions de salvaguarda i difusió del Patrimoni Cultural Immaterial (PCI)

30.000 €

TOTAL

300.000 €

Cinquè. Terminis de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts és de 30 dies naturals a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Sisè. Altres dades

Els imports màxims per sol·licitud i convocatòria són els següents:

  • Línia 1. Restauracions: 10.000 euros.
  • Línia 2. Intervencions: 14.000 euros.
  • Línia 3. Investigacions: es concediran ajuts per un import màxim de 5.500 euros cada un.
  • Línia 4. Publicacions: 5.000 euros per a publicacions monogràfiques o reculls d'articles i 1.500 euros per articles en revistes científiques.
  • Línia 5. Jornades i activitats de difusió del patrimoni històric: 5.000 euros.
  • Línia 6. Accions de salvaguarda, coneixement i difusió del patrimoni cultural immaterial: 2.500 euros.

 

Maó, 29 de març de 2023

El secretari del Consell Executiu Per delegació de la presidenta (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019) Octavi Pons Castejón